BAŞKAN VAHAP SEÇER:  “GENÇLER GELECEĞİMİZ”

abdullah - 21 Mayıs 2024 Salı

BAŞKAN VAHAP SEÇER: “GENÇLER GELECEĞİMİZ”

BAŞKAN SEÇER

(ŞA­HİN TUR­GUT) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mer­sin’de genç­le­rin yü­zü­nün gül­dü­ğü­nü, 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çim­le­ri’nde, genç­le­rin Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li be­le­di­ye­ci­li­ğe oy ver­di­ği­ni söy­le­di. CHP Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğınca 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen al­ter­na­tif kut­la­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan Se­çer, par­ti­li­le­re yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da “Ge­le­ce­ği­miz genç­ler. Ama ne ya­zık ki 31 Mart 2024 ta­ri­hi­ne ka­dar genç­ler ge­le­ce­ği­ni ül­ke­sin­de de­ğil, yurt­dı­şın­da ara­ma­nın he­sap­la­rı­nı ya­pı­yor­du. An­cak her za­man söy­le­di­ği­miz gi­bi; mil­le­ti­mi­zin fe­ra­se­ti­ne inan­dık ve mil­le­ti­miz Tür­ki­ye’nin si­ya­si ta­ri­hin­de gö­rül­dü­ğü gi­bi 31 Mart se­çim­le­rin­de de ge­rek­li dü­zen­le­me­yi yap­tı. Mil­le­tin güç ver­dik­le­ri biz­le­riz; ya­ni Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler. Bun­dan son­ra genç­le­ri­mi­zin ge­le­cek­le­ri­ni yurt dı­şın­da ara­ma­la­rı­nı bir da­ha dü­şün­dür­me­mek için bu so­rum­lu­lu­ğun ağır­lı­ğıy­la, çok da­ha faz­la gö­rev bi­lin­ciy­le ve çok da­ha faz­la ça­lı­şa­rak, inanç­la, şevk­le, ge­le­cek­te za­fe­ri el­de et­me­nin inan­cı­nın ve hiz­met­le­rin bi­ze sağ­la­dı­ğı dü­şün­ce gü­cüy­le ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ği­z” dedi.