BAŞKAN TEKE “ÇALIŞMAYA VE  ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

abdullah - 21 Mayıs 2024 Salı

BAŞKAN TEKE “ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

BAŞKAN TEKE

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün ve ya­rın da ça­lış­ma­ya ve üret­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği’nin (TOBB) 80. Ma­li Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tı­lan ve haf­ta so­nu Tar­sus’a dö­nen Bor­sa Baş­ka­nı Te­ke, ga­ze­te­mi­ze de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak TOBB’un 80. Ma­li Ge­nel Ku­ru­lu’na üst ku­rul de­le­ge­si, Ge­nel Sek­re­ter ve Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ile bir­lik­te ka­tı­lım sağ­la­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Mus­ta­fa Te­ke “Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da teş­rif et­ti­ği bü­yük bu­luş­ma iş dün­ya­mı­zın gü­cü­nü gös­ter­mek­le bir­lik­te, ge­le­cek dö­nem ça­lış­ma­la­rı­mı­za ışık tu­ta­cak­tır. Biz Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak ih­ra­cat ve coğ­ra­fi işa­ret baş­ta ol­mak üze­re, üst ça­tı ku­ru­lu­şu­muz TOBB’un ça­lış­ma­la­rı­na üst dü­zey kat­kı sun­du­ğu­muz bir dö­nem ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Biz­ler, ye­ni dö­nem için de so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun far­kın­da­yız. Biz­ler dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün ve ya­rın da emek ve­re­rek, ça­lış­ma­ya ve üret­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Bu ve­si­ley­le Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sa­yın M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nu ba­şa­rı­lı ma­li yıl do­la­yı­sıy­la kut­lu­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.