TARSUS ÜNİVERSİTESİ’NDE, SAMSUN'DAN İZMİR'E MİLLİ  MÜCADELE YOLCULUĞU

abdullah - 21 Mayıs 2024 Salı

TARSUS ÜNİVERSİTESİ’NDE, SAMSUN'DAN İZMİR'E MİLLİ MÜCADELE YOLCULUĞU

MİLLİ MÜCADELE YOLCULUĞU

Tar­sus Üni­ver­si­te­si’nde, Sam­sun'dan İz­mir'e Mil­li Mü­ca­de­le Yol­cu­lu­ğu (19191922) Kon­fe­ran­sı dü­zen­len­di. 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la, ba­ğım­sız­lık ate­şi­nin her da­im ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı ve ate­şi ya­kan ira­de­nin dai­ma ha­tır­lan­ma­sı ama­cıy­la Or­tak Ders­ler Bö­lü­mü’nden Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ta­lat Ka­ra­taş mo­de­ra­tör­lü­ğün­de çev­rim içi bir et­kin­lik dü­zen­len­di. Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün Sam­sun’a ayak bas­tı­ğı 19 Ma­yıs 1919 iti­ba­riy­le baş­la­yan ve kur­tu­luş ev­re­si­ne gi­den yol­da ya­şa­nan­la­rın ko­nu edil­di­ği et­kin­lik­te Ha­cı Bay­ram Ve­li Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nden Prof. Dr. Mus­ta­fa Tu­ran ko­nuk ola­rak yer al­dı. Tu­ran ko­nuş­ma­sın­da; Ata­türk’ün 19 Ma­yıs’ta Sam­sun’a ayak bas­ma­sı ile ge­li­şen sü­reç­te or­ga­ni­ze edi­len kon­gre­ler, ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ler ile ulu­sal bi­lin­cin hız­lı­ca can­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı, de­va­mın­da ise cep­he­le­rin or­ga­ni­ze edi­le­rek top­lu­mun Kur­tu­luş Sa­va­şı için ha­zır ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Trab­lus­garp, Bal­kan Sa­vaş­la­rı, Ça­nak­ka­le, Kut’ül Ama­re’de dö­ne­min en üs­tün si­lah­lı kuv­vet­le­ri­ne kar­şı ya­pı­lan sa­vaş­lar­da ser­gi­le­nen üs­tün ce­sa­ret ve me­zi­ye­tin; mil­le­tin tüm ke­sim­le­ri için Kur­tu­luş Sa­va­şı ve de­va­mın­da el­de edi­le­cek ba­ğım­sız­lı­ğa sar­sıl­maz bir inanç teş­kil et­ti­ği­ni din­le­yi­ci­le­re pay­laş­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)