MHP İLÇE BAŞKANI YILDIRIM’DAN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

abdullah - 18 Mayıs 2024 Cumartesi

MHP İLÇE BAŞKANI YILDIRIM’DAN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

19 MAYIS

(BÜNYAMİN YILDIRIM) Milliyetçi Hareket Partisi Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, iş­gal al­tın­da­ki Ana­do­lu top­rak­la­rın­da ba­ğım­sız­lık ve kur­tu­luş me­şa­le­si­nin ya­kıl­dı­ğı 19 Ma­yıs'ın 105. yıl­dö­nü­mün­de, yok edil­mek is­te­nen bir mil­le­tin var ol­ma mü­ca­de­le­si­nin çok net an­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "İs­tik­lal bi­lin­ciy­le ye­ti­şen genç­le­ri­miz dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı­dır" de­di. İlçe Başkanı Yıldırım, “Bu­gün de ay­nı azim ve ka­rar­lı­lık­la eko­no­mik ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak ama­cıy­la mü­ca­de­le edi­yoruz. Ay­dın­lık ge­le­ce­ğe açı­lan ka­pı­nın anah­ta­rı­nın genç­ler­de ol­du­ğu­nu bi­len Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, bu önem­li gü­nü genç­le­re ar­ma­ğan eder­ken ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni de ema­net et­miş­tir.  Ba­ğım­sız­lık için o gün ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­yi, bu­gün eko­no­mik alan­da sür­dü­rü­yo­ruz. Va­tan sev­gi­siy­le ye­ti­şen pı­rıl pı­rıl genç­le­ri­mi­zin ya­rın­la­rı­mız­da eko­no­mik ve si­ya­si ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın en bü­yük te­mi­na­tı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz diyen Yıldırım, “Mil­li mü­ca­de­le bu­gün de eko­no­mik alan­da de­vam et­mek­te­dir. Ta­ri­hin te­ker­rür et­me­me­si an­cak güç­lü eko­no­mi ile  müm­kün ola­bi­lir. Ül­ke­mi­zin par­lak ge­le­ce­ği, bu bi­linç­le ye­ti­şen genç­le­rin eliy­le çi­zi­le­cek­tir. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ba­ni­si Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ile va­tan sa­vun­ma­sın­da can ve­ren aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, 19 Ma­yıs Ata­türk'ü An­ma ve Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nı yü­rek­ten kut­lu­yo­rum."