AKKAYA’DAN 19 MAYIS MESAJI

abdullah - 18 Mayıs 2024 Cumartesi

AKKAYA’DAN 19 MAYIS MESAJI

19 MAYIS

(BÜNYAMİN YILDIRIM) 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­yan AK Parti Tarsus Belediye Meclis Üyesi Serkan Akkaya,  Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­nın 105 yıl ön­ce yak­tık­la­rı kur­tu­luş me­şa­le­si­nin ile­le­bet sön­me­ye­ce­ği­ni ifade etti.   Akkaya me­sa­jın­da, 19 Ma­yıs 1919 ta­ri­hi­nin, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin mi­la­dı ol­du­ğu­nu be­lirt­erek 19 Ma­yıs ru­hu­nun mil­le­ti­mi­zin ka­rak­te­ri­ni yan­sıt­tı­ğı­nı söyledi. Akkaya, “Ka­rak­te­ri ba­ğım­sız­lık olan mil­le­ti­mi­zin, 19 Ma­yıs’ta baş­la­yan ve dün­ya­ya em­sal olan Kur­tu­luş Sa­va­şı, dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük ba­şa­rı­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ön­der­li­ğin­de ver­di­ği kur­tu­luş mü­ca­de­le­si ile ba­ğım­sız­lı­ğın­dan as­la vaz­geç­me­ye­ce­ği­ni bü­tün dün­ya­ya ilan eden aziz mil­le­ti­miz, bu­gün ta­ri­hin­de­ki şan­lı say­fa­lar­dan bi­ri­si­nin da­ha yıl dö­nü­mü­nü ya­şa­mak­ta­dır. 105’in­ci yıl­dö­nü­mü­ne eriş­me­nin onu­ru­nu ve gu­ru­ru­nu ya­şar­ken, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ne ka­dar bü­yük zor­luk­lar ve mü­ca­de­le­ler içe­ri­sin­de ku­rul­du­ğu­nu ve bu­gün­le­re gel­di­ği­ni; aziz şe­hit­le­ri­mi­ze min­net ve şük­ran duy­gu­la­rıy­la bir kez da­ha id­rak et­mek­te­yiz. Ata­türk, "Genç­li­ğe Hi­ta­be" baş­ta ol­mak üze­re bir­çok sö­zün­de vur­gu­la­dı­ğı gi­bi her za­man inan­dı­ğı ve en çok gü­ven­di­ği Türk genç­li­ği­ne ema­net et­ti­ği ge­le­ce­ği­mi­ze sa­hip çı­ka­cak genç­le­ri­mi­ze inan­cı­mız son­suz­dur” dedi.