BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ:  “BU KENTİ, HAYAL EDİLECEK  BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

abdullah - 6 Mayıs 2024 Pazartesi

BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ: “BU KENTİ, HAYAL EDİLECEK BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

HAYAL EDİLECEK ŞEHİR TARSUS

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç, 31 Mart se­çim­le­ri ön­ce­sin­de bu kent­tin ha­ya­let bir şe­hir ola­rak anıl­dı­ğı­nı, an­cak ken­di­le­ri­nin gö­re­ve gel­me­siy­le bir­lik­te bu ken­ti ha­yal edi­le­cek bir şeh­re dö­nüş­tür­mek için kol­la­rı sı­va­dık­la­rı­nı söy­le­di.Baş­kan Ali Bol­taç, Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ma­yıs ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı’nın di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin ön­ce­ki dö­nen­den ka­lan top­lam borç­la­rı baş­ta ol­mak üze­re gün­dem­le il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Her şe­ye rağ­men alı­na­cak ta­sar­ruf ted­bir­le­ri ile çe­şit­li gi­ri­şim­ler­le bu du­ru­mun üs­te­sin­den ge­li­ne­ce­ği be­lir­ten Baş­kan Bol­taç “U­mut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­mak ge­re­ki­yor. Stra­te­ji plan­la­rı­mı­zı adım adım ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Tar­sus'un tüm di­na­mik­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­re­rek, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin des­te­ğiy­le, hal­kı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti­ni sağ­la­ya­cak adım­lar ata­ca­ğı­mı­za olan inan­cı­mız tam. Kar­şı­mız­da, kad­ro ola­rak şi­şi­ril­miş ve ya­tı­rım za­fi­ye­ti­ne uğ­ra­mış bir Tar­sus Be­le­di­ye­si va­r” de­di. Seçim sonrasında göreve geldikten sonra önlerine konan ‘karamsar tablo’yu, Tarsus halkının destek ve anlayışıyla mutlu bir sonuca dönüştüreceklerinin altını çizen Başkan Boltaç “Bu yolda, Tarsus'u sevmek ve dönüştürmek için buradayız. Bu şehir hayalet şehir olarak anılıyor ama biz bu şehri hayal edilecek bir şehre dönüştüreceğiz. Bu kenti daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan hiç bir hemşerimin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı. Göreve geldiği bir ayda Tarsus Belediyesinin mali durumu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Boltaç “Göreve gelmeden önce, yaşadığımız şehir Tarsus'un ciddi sorunları olduğunu biliyorduk ve bu sorunları kısa, orta ve uzun vadede çözeceğimize söz verdik. Bu sözümüzün hala arkasındayız. İlk bir aylık süreç içinde, ekibimizle birlikte bir kriz masası oluşturarak kriz yönetimine odaklandık. Belediyenin gelir-gider tablosundaki bütçe açığı ve gerçekleşme sorunlarıyla ilgili detaylı bir şekilde çalıştık. Öte yandan; Belediyemizin borçlu olduğu kişi ve kuruluşlar ile bir araya geldik. Kendilerine bir devlet kurumuna yakışır bir şekilde yaklaşım gösterdik. Belediyemizden alacaklı olan kişi ve kuruluşların bu süreçte bizlere yapıcı bir şekilde yaklaşmalarını bekliyoruz. Belediyenin kaynaklarının doğru kullanılmadığı dayanak ve bütçe gerçekleşmesinin yüzde 40 civarında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. Amacınız elbette devri sabık yaratmak değil devri sadık olmak da hiç değil” ifadelerine yer verdi. Kadro olarak şişirilmiş bir Tarsus Belediyesi devraldıklarını belirten Belediye Başkanı Boltaç “Personel sayısı normalde yüzde 40 olmalıyken şu anda yüzde 55 civarında. Bu durumda tasarruf tedbirleri almamız gerekiyor. Ancak, halkımızın desteği ve sabrıyla belediyemizi bu zor durumdan kurtaracağız. Belediyenin personel sayısının normalden fazla olması, yani yüzde 55 civarında olması, finansal sıkıntıları daha da artırıyor. Bu durumda, belediyenin personel giderleri de artıyor ve bütçe daha da zorlanıyor. İş birliği ve dayanışma içinde, sağlam adımlarla atacağımız her adım, belediyenin mali durumunu iyileştirmeye katkı sağlayacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.