BORSA MECLİS ÜYELERİ’NDEN,  BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ

abdullah - 6 Mayıs 2024 Pazartesi

BORSA MECLİS ÜYELERİ’NDEN, BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ

BORSA MECLİSİ ÜYELERİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke ve be­ra­be­rin­de­ki Mec­lis Üye­le­ri, 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çim­le­rin­de, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­nan Ali Bol­taç’a ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Mec­lis Baş­ka­nı mu­rat Ka­ya, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Bol­taç’a gö­re­vin­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nur­ken, Tar­sus’un ge­liş­me­si, kal­kın­ma­sı ve da­ha çağ­daş bir kent ol­ma­sı yö­nün­de atı­lan her adı­ma des­tek ola­cak­la­rı­nı di­le ge­tir­di. ‘Tar­sus Or­tak Pay­da­sı’nda, Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Mu­rat Ka­ya, ken­tin ti­ca­re­ti­nin, eko­no­mi­si­nin ve sos­yo kül­tü­rel alan­da top­lum­sal ha­ya­tı da içi­ne alan tüm ge­liş­me­ler­de el­le­ri­ni her za­man ta­yın al­tı­na koy­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke ise, Be­le­di­ye Başk­nı Bol­taç’a ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nur­ken “Biz­ler her za­man or­tak akıl­la ha­re­ket et­me­nin il­çe­mi­zin fay­da­sı­na ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­mız, geç­miş­ten bu­gü­ne ka­dar tüm ku­rum, ku­ru­luş, mes­lek oda­la­rı ile or­tak akıl­la ha­re­ket et­miş­tir. Sos­yal, eko­no­mik ve stra­te­jik ko­nu­lar­da or­tak pro­je­ler ha­zır­la­yıp ken­ti­mi­ze bü­yük fay­da­lar sağ­la­ya­bi­li­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç ise, Bor­sa Mec­lis ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, ‘Or­tak Pay­da Tar­sus’ et­ra­fın­da bir­leş­me­si­ni ken­di­si­nin de çok is­te­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın üye­si ola­rak Tar­sus ve Bor­sa üye­le­ri için ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­le­ri ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Baş­kan Bol­taç “Bi­zim ön­ce­li­ği­miz Tar­sus’un İl ol­ma ko­nu­su ge­li­yor. Bu ko­nu­da Tar­sus’ta­ki tüm STK’la­rın, hal­kı­mı­zın des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. İl ko­nu­su­nun ya­nı sı­ra yi­ne ay­nı şe­kil­de ta­rım ve sa­na­yi iki­li­si­nin ya­ra­ta­ca­ğı eko­no­mik si­ner­ji di­ğer ağır­lık­lı ön­ce­li­ği­miz. Bu ko­nu­lar­da siz­le­rin bi­zi yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum. Özel­lik­le Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­mı­zın, Mes­lek Oda­la­rı­mı­zın kat­kı ve des­tek­le­ri de Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin da­ha iyi hiz­met ver­me­si nok­ta­sın­da önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Çün­kü bu be­le­di­ye­nin ya­pa­ca­ğı hiz­met­ler tek ba­şı­na bir ye­re ka­dar ula­şır. Bu ma­kam hiz­met ma­ka­mı­dır, her­ke­se, her ke­si­me ada­let­li yak­laş­ma­mız ve bir­lik­te el ele ver­di­ği­miz za­man ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar da­ha hız­lı bir şe­kil­de iv­me ka­za­na­rak da­ha gü­zel nok­ta­la­ra ta­şı­na­cak­tı­r” ifa­de­si­ni yer ver­di. Sı­cak ve sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Bor­sa Mec­lis Üye­le­ri, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç’a çi­çek tak­di­min­de bu­lu­na­rak, zi­ya­ret anı­sı­na ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.