MHP’Lİ KÖRÜKLÜ, MECLİS’TE GÜNDEM İLE İLGİLİ KONUŞTU

abdullah - 6 Mayıs 2024 Pazartesi

MHP’Lİ KÖRÜKLÜ, MECLİS’TE GÜNDEM İLE İLGİLİ KONUŞTU

MHP'Lİ ZİYA KÖRÜKLÜ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si ve Grup Söz­cü­sü Zi­ya Kö­rük­lü, Be­le­di­ye Mec­li­si­nin ma­yıs ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda gün­dem ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni pay­laş­tı. Mec­lis­te alı­nan ka­rar­la­rın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­yen Zi­ya Kö­rük­lü, Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Mü­zik Fes­ti­va­li’ne KDV ha­riç ya­pı­la­cak 500 bin TL yar­dım ile il­gi­li ko­mis­yo­na sevk edi­len ko­nu­yu eleş­tir­di. Sa­na­ta, kül­tü­re ve fes­ti­val­le­re kar­şı çı­kan bir ki­şi ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Mec­lis Üye­si Kö­rük­lü “An­cak Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin Ni­san ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sın­da gün­de­me ge­len Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin yak­la­şık 600 mil­yon TL’lik bor­cu du­rur­ken ve 1 Ma­yıs İş­çi Bay­ra­mı­nı kut­la­dı­ğı­mız bir dö­nem­de be­le­di­ye per­so­nel­le­ri­nin ma­aş­la­rı­nı ala­ma­dı­ğı bu dö­nem­de 500 bin TL’lik ya­pı­la­cak yar­dım ne ka­dar doğ­ru olur bu­nun sor­gu­lan­ma­sı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.