TARSUS BELEDİYESİ’NİN, TOPLAM  BORCU 616 MİLYON 493 BİN 828 TL

abdullah - 6 Mayıs 2024 Pazartesi

TARSUS BELEDİYESİ’NİN, TOPLAM BORCU 616 MİLYON 493 BİN 828 TL

TARSUS BELEDİYESİNİN BORCU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç, Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin ön­ce­ki dö­nem­den ka­lan top­lum bor­cun 616 mil­yon 493 bin 828 TL ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Baş­kan Ali Bol­taç, Be­le­di­ye Mec­li­si­nin Ma­yıs ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda, Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin ma­li du­ru­mu­nu de­tay­lı bir şe­kil­de Mec­lis Üye­le­ri ve ka­mu­oyu ile pay­laş­tı. Mü­te­ah­hit ve ti­ca­ret­ha­ne borç­la­rı­nın 313 mil­yon 332 bin TL ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Bol­taç “İş­let­me İş­ti­rak­ler Mü­dür­lü­ğü­ne ait borç­lar 3 mil­yon 270 bin TL, ye­mek­ha­ne borç­la­rı 3 mil­yon 563 bin TL, İl­ler Ban­ka­sı kre­di bor­cu 31 mil­yon 384 bin 912 TL, alı­nan de­po­zi­to ve te­mi­nat­lar 6 mil­yon 480 bin 989 TL ve ema­net­ler he­sa­bı borç­la­rı 8 mil­yon 340 bin 442 TL” de­di. De­vam eden iş­le­rin ka­lan ha­ke­diş­le­ri de açık­la­yan Bol­taç, 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi ba­kım ve ona­rım işi için 126 Mil­yon 683 Bin 39 TL, kent mey­da­nı dü­zen­le­me işi için 43 Mil­yon 916 Bin 156 TL ve as­falt ile iki ta­ba­ka as­tar­lı sat­hi kap­la­ma ya­pım işi için ise 79 Mil­yon 493 Bin 288 TL ol­du­ğu ifa­de et­ti.