İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN,  BELEDİYE BAŞKANI SOFU’YA  ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

abdullah - 6 Mayıs 2024 Pazartesi

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN, BELEDİYE BAŞKANI SOFU’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ-SOFU

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çim­le­rin­de, İYİ Par­ti’den Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­nan Meh­met Fa­tih So­fu’ya ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du. Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz, Baş­kan­lık Ma­ka­mın­da­ki zi­ya­ret sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı So­fu’ya gö­re­vin­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nur­ken, Baş­kan Meh­met Fa­tih So­fu’nun gö­rev sü­re­sin­de Çam­lı­yay­la ve hal­kı­na en gü­zel şe­kil­de hiz­met ede­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Fa­tih So­fu ise,  na­zik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz ve be­ra­be­rin­de­ki­ler te­şek­kür ede­rek, Çam­lı­yay­la’nın ge­le­ce­ği nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.