MURAT KAYA’DAN,  1 MAYIS KUTLAMASI

abdullah - 1 Mayıs 2024 Çarşamba

MURAT KAYA’DAN, 1 MAYIS KUTLAMASI

1 MAYIS MESAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ça­lı­şan­la­rı­mı­zın hak­la­rı ve emek­le­ri­nin, he­pi­mi­zin üze­rin­de ti­tiz­lik­le dur­du­ğu ve her za­man say­gı gös­ter­mek zo­run­da ol­du­ğu­muz de­ğer­ler­den bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ya, 1 Ma­yıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ha­ya­ta eme­ği ile de­ğer ka­tan ve alın ter­le­riy­le ül­ke­mi­zin, ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­ne bü­yük kat­kı­lar ko­yan bü­tün emek­çi­le­rin gü­nü kut­la­dı. 1 Ma­yıs Emek ve Da­ya­nış­ma Bay­ra­mı’nın, eme­ğe gös­te­ri­len say­gı­nın ifa­de­si ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Mu­rat Ka­ya “1 Ma­yıs sa­de­ce sı­nıf­sal an­lam­da iş­çi­le­rin de­ğil, üre­tim adı­na bir tek çi­vi ça­kan­dan bir to­hum eke­ne ka­dar her emek­çi­nin bay­ra­mı­dır. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da iş­çi ve emek­çi­nin hak­kı­nı al­ma­sı, da­ha öz­gür, da­ha adil bir dün­ya­da ha­ya­tı­nı sür­dü­re­bil­me­si en bü­yük ama­cı­mız. Ben bu ve­si­ley­le ül­ke­si ve böl­ge­si için ge­ce gün­düz de­me­den fe­da­kâr­ca ça­lı­şan tüm iş­çi kar­deş­le­ri­mi­zin 1 Ma­yıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nü’nü yü­rek­ten kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.