TÜRKİYE'NİN ‘PLASTİKSİZ TEK  YERYÜZÜ PAZARI’ TARSUS'TA

abdullah - 1 Mayıs 2024 Çarşamba

TÜRKİYE'NİN ‘PLASTİKSİZ TEK YERYÜZÜ PAZARI’ TARSUS'TA

YERYÜZÜ PAZARI

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus’ta, Kubat Paşa Medresesi önünde her 15 günde açılan Slow Food Yeryüzü Pazarı, Türkiye'nin tek ‘plastiksiz' Yeryüzü Pazarı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’nin Slow Food organizasyonu ile kurulan Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda, üreticiler temiz ve çevre dostu ürünlerini tüketiciye sunuyor. Slow Food Tarsus Yeryüzü Pazarı Derneği Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, hafta sonu kurulan Yeryüzü Pazarı önünde düzenlediği Basın toplantısında Slow food'un iyi, adil ve temiz üretim felsefesi ile tüketicilerine ulaşmaya devam ederken Türkiye’nin plastiksiz tek Yeryüzü Pazarı olarak da kendini ispatladığını söyledi. Slow Fo­od Tar­sus'un hız­lı ya­şam tem­po­su­na kar­şı bir du­ruş ge­liş­tir­mek ve yok ol­ma­ya yüz tut­muş ye­rel ye­me­iç­me alış­kan­lık­la­rı­nı ko­ru­mak ama­cıy­la İtal­ya’da baş­la­tı­lan Slow Fo­od ha­re­ke­ti­nin par­ça­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yas­mi­na Lok­ma­noğ­lu, “Sağ­lık­lı ve hak­ka­ni­yet­li bes­len­me ku­ral­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­mek en bü­yük he­de­fi. Fel­se­fe­si ise sür­dü­rü­le­bi­lir gı­da, kü­çük üre­ti­ci­yi des­tek­le­me, ye­re­li güç­len­dir­me iyi, adil ve te­miz üre­tim. Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı, Slow Fo­od Tar­sus’un ön­der­li­ğin­de Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ve Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’nın bir ara­ya gel­me­si so­nu­cu im­za­la­nan pro­to­kol ile ku­rul­du. Çok kı­sa sü­re­de gas­tro­no­mi dün­ya­sı­nın önem­li ko­nuk­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pan, yer­li ve ya­ban­cı ko­nuk­la­rın uğ­rak ye­ri ha­li­ne ge­len ve her et­kin­li­ğiy­le renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne olan Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı, ye­ni pro­je­ler­le de Tar­sus’un eş­siz kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni tüm Tür­ki­ye’ye ve dün­ya­ya gös­ter­me ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yo­r” de­di. Tar­sus’ta ta­ri­hi Ku­bat Pa­şa Med­re­se­si önün­de ay­da iki kez ku­ru­lan Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı çok kı­sa sü­re­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la da ken­di­ni is­pat­la­dı­ğı­nı ve Ulus­la­ra­ra­sı Slow Fo­od ağı ta­ra­fın­dan ‘Tür­ki­ye’nin En İyi Pa­za­rı’ se­çil­di­ği­ni kay­de­den Lok­ma­noğ­lu, ge­çen yıl 24 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­ti­ği pa­zar­da ha­li­ha­zır­da 50 üre­ti­ci, Slow Fo­od ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de üret­ti­ği ürün­le­ri tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tur­du­ğu­nu kay­det­ti. Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı son ola­rak UNDP (SGP) Kü­çük Des­tek Fo­nu kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je ile Tür­ki­ye’nin plas­tik­siz tek Yer­yü­zü Pa­za­rı ol­ma özel­li­ği­ni de ka­zan­dı­ğı­nı al­tı­nı çi­zen Lok­ma­noğ­lu “Son 1 yıl­dır uy­gu­la­dı­ğı­mız pro­je sa­ye­sin­de pa­za­rı­mız­da ar­tık sı­fır plas­tik kul­la­nı­mı söz ko­nu­su. Pro­je­mi­zi pa­za­rın her aşa­ma­sın­da ha­ya­ta ge­çir­miş du­rum­da­yız. Yap­tı­ğı­mız kon­trol me­ka­niz­ma­sı, bil­gi­len­dir­me ve far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de üre­ti­ci­miz bi­linç­li. Ürün­le­rin üre­tim, su­num ve sa­tış es­na­sın­da pa­za­rı­mız­da hiç plas­tik ol­ma­ma­sı bi­ze ül­ke­mi­zin plas­tik­siz ga­ran­ti­li ilk pa­za­rı ol­ma özel­li­ği­ni ka­zan­dır­dı. Bu pa­zar­da hiç plas­tik yok. Bez çan­ta, ek­mek­ten ta­bak, cam ka­va­noz, tah­ta ça­tal ve ka­şık­la tü­ke­ti­ci­ye ula­şı­yo­ruz. Sa­de­ce tü­ke­tim aşa­ma­sın­da de­ğil üre­tim aşa­ma­sın­da ya­ni top­rak­tan tez­gâ­ha ka­dar ge­çen her sü­reç­te uy­gu­la­mak­ta­yız. Bu pro­je sa­ye­sin­de viz­yo­nu­muz­da olan sür­dü­rü­le­bi­lir, eko­lo­jik, do­ğa dos­tu ürün­ler kul­la­na­rak far­kın­da­lık ya­ka­la­dı­ğı­mı­za ina­nı­yo­ru­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.