UYAN, GÖKAYAZ VE SEÇER'DEN, BAŞKAN ALİ BOLTAÇ’A ZİYARET

abdullah - 1 Mayıs 2024 Çarşamba

UYAN, GÖKAYAZ VE SEÇER'DEN, BAŞKAN ALİ BOLTAÇ’A ZİYARET

BAŞKAN BOLTAÇ'A ZİYARETLER

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Ge­nel Mü­dü­rü ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir ile Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ali Uyan, Ada­na Ba­ro Baş­ka­nı Av. Se­mih Gö­ka­yaz ve Se­çer Ta­rım Ge­nel Mü­dü­rü ve iş in­sa­nı Ali Se­çer ile bir­lik­te Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.  31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çim­le­ri son­ra­sı Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden (CHP)Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­nan Ali Bol­taç'a  ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Ada­na Ba­ro Baş­ka­nı Av. Se­mih Gö­ka­yaz ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç ise, Ali Uyan, Ali Se­çer, Av. Se­mih Gö­ka­yaz 'ın zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, şe­ni dö­nem­de Tar­sus’ta çok gü­zel hiz­met­le­re im­za ata­cak­la­rı­nı söy­le­di. Sı­cak ve sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret gü­nün anı­sı­na çe­ki­len fo­toğ­ra­fın ar­dın­dan so­na er­di.