MİLLETVEKİLİ KOCAMAZ:  “ÜRETİCİ ALIN TERİNİN  KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

abdullah - 29 Nisan 2024 Pazartesi

MİLLETVEKİLİ KOCAMAZ: “ÜRETİCİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

ÜRETİCİNİN ALIN TERİ

İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, Mer­sin eko­no­mi­si için bü­yük öne­mi olan şef­ta­li, nek­ta­rin üre­ti­ci­le­ri­nin ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rı TBMM’nde bir kez da­ha gün­de­me ta­şı­dı. Mer­sin’de çift­çi­le­rin ağaç­la­rı­nı sök­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ko­ca­maz, mar­ket­ler­de 3040 TL'ye sa­tı­lan nek­ta­ri­ne 5 TL fi­yat ve­ril­me­si­nin çift­çi­le­rin ne ka­dar sa­hip­siz bı­ra­kıl­dı­ğı­nı bir kez da­ha gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­dı, Hü­kü­me­ti ve Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­nı aci­len gö­re­ve da­vet et­ti. Çift­çi­nin, üre­ti­ci­nin, es­na­fın, as­ga­ri üc­ret­li­nin ve emek­li­nin ya­nın­da ol­ma­ya ve so­run­la­ra her fır­sat­ta dik­kat çek­me­ye ve di­le ge­tir­me­ye de­vam eden Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz, na­ren­ci­ye­den son­ra sert çe­kir­dek­li mey­ve üre­ti­ci­le­ri­nin ve özel­lik­le bu dö­nem­de ha­sa­dı ger­çek­le­şe­cek nek­ta­rin ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni ve olu­şan za­rar­la­rı TBMM’nde bir kez da­ha gün­de­me ta­şı­dı. Mer­sin’in her tür­lü seb­ze ve mey­ve­nin üre­ti­le­bil­di­ği önem­li bir ta­rım kent ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ko­ca­maz, çift­çi­le­rin, üre­ti­ci­le­rin, hal­ci­le­rin ve nak­li­ye­ci­le­rin düş­tü­ğü du­ru­mun, ya­şa­dı­ğı prob­lem­le­rin se­be­bi­nin Hü­kü­me­tin yir­mi iki yıl­dır iz­le­di­ği yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le üre­ti­ci­le­rin her yıl ar­tan bir mağ­du­ri­yet ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ko­ca­maz ay­rı­ca, gir­di ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ği, ta­rım­da plan­la­ma­nın ol­ma­ma­sı ve çift­çi­le­re ve­ri­len des­te­ğin az­lı­ğı­na dik­kat çek­ti. Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz ko­nuş­ma­sın­da, ”Geç­ti­ği­miz ha­sat dö­ne­min­de na­ren­ci­ye üre­ti­ci­le­ri pe­ri­şan ol­muş, mey­ve­ler dal­lar­da kal­mış, mil­yon­lar­ca za­ra­ra uğ­ra­mış, bü­yük bir kıs­mı ağaç­la­rı­nı sök­mek zo­run­da kal­mış­tı. Bu yıl da sert çe­kir­dek­li mey­ve üre­ti­ci­le­ri ay­nı ka­der­le baş ba­şa. Üzü­le­rek be­lirt­mek ge­re­kir­se nek­ta­rin ha­sa­dı baş­la­mış, ağaç­ta 910 li­ra­ya mal olan nek­ta­ri­ne tüc­car 5 TL tek­lif et­mek­te, âde­ta üret­me­me­ye zor­la­mak­ta­dır. Nek­ta­rin üre­ti­ci­le­ri bu­na aci­len bir çö­züm bek­li­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da mar­ket­ler­de 3040 TL'ye sa­tı­lan nek­ta­rin­le­re 5 TL fi­yat ve­ril­me­si­nin çift­çi­le­rin ne ka­dar sa­hip­siz bı­ra­kıl­dı­ğı­nı bir kez da­ha gös­ter­di­ği­ne dik­kat çe­ken Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz, Hü­kü­me­ti ve Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­nı aci­len gö­re­ve da­vet et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)