İYİ PARTLİ YUNUS SEVEN, SEÇİM  ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

İYİ PARTLİ YUNUS SEVEN, SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

ADAY YUNUS SEVEN

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, gö­re­ve gel­me­le­ri ha­lin­de Tar­sus’ta üre­ti­mi art­tı­ra­cak, is­tih­da­ma kat­kı su­na­cak pro­je­le­re her za­man des­tek ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Yu­nus Se­ven, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Tar­sus’a bağ­lı Ha­cı­bo­zan, Ne­mi­roğ­lu, Bal­lı­ca ve Yük­sek Ma­hal­le­le­rin­de muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. Tar­sus’ta üre­ti­ci­le­rin mut­la­ka des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten İYİ Par­ti Ada­yı Yu­nus Se­ven“Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na se­çil­mem du­ru­mun­da üre­ti­ci­le­ri­mi­zin des­tek­len­me­si adı­na pro­je­le­ri­mi­zi bir bir uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ca­ğız. Köy­lü­mü­ze güb­re ve to­hum des­te­ği su­na­ca­ğız. So­ğuk de­po­la­ma, pa­ket­le­me, sı­nıf­lan­dır­ma, ürün iş­le­me atöl­ye­si ve sos­yal te­sis alan­la­rı ile ku­ra­ca­ğı­mız komp­leks bir te­sis­le hem is­tih­da­mı ar­tı­ra­ca­ğız, hem de üre­ti­ci köy­lü­mü­ze des­tek ola­ca­ğız. Tar­sus İYİ Be­le­di­ye­ci­lik­le ta­nı­şa­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.