ÜRETİCİ BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE DOĞDUĞU YERDE DOYMAYA BAŞLADI

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

ÜRETİCİ BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE DOĞDUĞU YERDE DOYMAYA BAŞLADI

büyükşehir destekleri

MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin 4 yıl ön­ce baş­lat­tı­ğı ve ai­le­le­rin doğ­du­ğu yer­de doy­ma­sı­nı sağ­la­yan ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim Pro­je­si’, 4. yı­lı­nı ta­mam­la­dı. 4 yıl­da 240 ye­tiş­ti­ri­ci­ye bin­ler­ce kü­çük­baş hay­van ve­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; pro­je­nin 3. yı­lın­da 556, 4. yı­lın­da ise 1212 kü­çük­baş hay­va­nı, da­ha ön­ce des­tek ver­di­ği üre­ti­ci­ler­den te­min et­ti. Pro­je­nin 5. yı­lın­da ise üre­ti­ci­ye da­ğı­tı­la­cak 1500 hay­va­nın ta­ma­mı, yi­ne üre­ti­ci­le­re ve­ri­len hay­van­la­rın ku­zu­la­rı alı­na­rak pro­je­nin sü­rek­li­li­ği sağ­la­na­cak. İki ai­le­nin de sü­rü­sü Bü­yük­şe­hir sa­ye­sin­de ol­du Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve 4. yı­lı­nı ta­mam­la­yan pro­je sa­ye­sin­de, bin­ler­ce kü­çük­baş hay­van 240 üre­ti­ci­ye ulaş­tı. İl­çe il­çe ya­pı­lan da­ğı­tım­lar sa­ye­sin­de ai­le­le­rin ge­çin­me­si sağ­la­nır­ken, hay­van po­pü­las­yo­nu­nun art­ma­sı­na da kat­kı su­nu­lu­yor. Kü­çük­baş hay­van­lar­la bir­lik­te yem ve aşı des­te­ği de su­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu pro­je­si sa­ye­sin­de, yüz­ler­ce ai­le kö­yü­nü ve hay­van­cı­lı­ğı terk et­mek­ten vaz­geç­ti. Gün geç­tik­çe ar­tan gir­di ma­li­yet­le­ri, üre­ti­ci­le­ri zor du­ru­ma so­kup hay­van­cı­lı­ğı bı­rak­ma­ya zor­lar­ken, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu pro­je­si kır­sal­da ya­şa­yan ai­le­le­rin im­da­dı­na ye­tiş­ti. O ai­le­ler­den bi­ri Na­car­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Zıv­dır ai­le­siy­ken, di­ğe­ri de Tar­sus’un Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Er­dem ai­le­si ol­du. 2 ai­le de baş­ka­la­rı­nın hay­van­la­rı­na ba­ka­rak ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor­du. Şim­diy­se her 2 ai­le­nin, Bü­yük­şe­hir sa­ye­sin­de ken­di sü­rü­sü ol­du. Al­dık­la­rın hay­van­la­rın yav­ru­la­rı­nı ve­re­rek hem pro­je­nin sür­me­si­ni, hem de baş­ka ai­le­le­rin sü­rü­le­ri­ni kur­ma­sı­na des­tek olan üre­ti­ci­ler, ve­si­le ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu. Be­bek: “P­ro­je­mi­zin 4. yı­lı­nı ta­mam­la­dı­k” Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda gö­rev­li Zi­ra­at Mü­hen­di­si Dr. Di­lek Tü­ney Be­bek, ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim’ pro­je­si­nin 4. yı­lı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “P­ro­je­miz kap­sa­mın­da 3. yıl­da 556 baş, dör­dün­cü yıl­da 1212 baş da­mız­lık hay­va­nı, ken­di ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin üret­ti­ği da­mız­lık­lar­dan te­min et­tik. Pro­je­mi­zin 5. yı­lın­da da­ğı­ta­ca­ğı­mız 1500 hay­va­nın ta­ma­mı­nı ise, ken­di ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin üret­ti­ği da­mız­lık hay­van­lar­dan top­la­ma­yı plan­lı­yo­ru­z” de­di. Zıv­dır: “Ön­ce­den baş­ka­sı­nın hay­van­la­rı­na ba­kı­yor­duk, şim­di ken­di hay­van­la­rı­mı­za ba­kı­yo­ru­z” Na­car­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan ve Bü­yük­şe­hir’in kü­çük­baş hay­van des­te­ğin­den fay­da­la­nan Zey­nep Zıv­dır, 3 yıl­dır hay­van­la­rı­na sev­giy­le ba­kı­yor. Bü­yük­şe­hir’den hay­van­la­rı al­ma­dan ön­ce, baş­ka­la­rı­nın ko­yun­la­rı­na ba­ka­rak ge­çim­le­ri­ni sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Zıv­dır, “Du­ru­mu­muz yok­tu. Eşi­mi iş­ten çı­kar­mış­lar­dı. İş bu­la­ma­dı, son­ra bi­ri­nin ya­nın­da ço­ban­lı­ğa baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin bu pro­je­si­ni du­yun­ca biz de ala­lım de­dik. Ön­ce­den baş­ka­sı­nın hay­van­la­rı­na ba­kı­yor­duk, şim­di ken­di hay­van­la­rı­mı­za bak­ma­ya baş­la­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. Zıv­dır, ko­yun ve ke­çi­le­riy­le ge­çen bir gü­nü­nü an­la­ta­rak, “Sa­bah­la­rı kal­kı­yor ve hay­van­la­rı ya­yılt­ma­ya gö­tü­rü­yo­ruz. Son­ra dö­nüp yav­ru­lar­la il­gi­le­ni­yo­ruz. Yem­li­yo­ruz, su­la­rı­nı ve­ri­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ge­çim­le­ri­ni bu hay­van­lar sa­ye­sin­de sağ­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Zıv­dır, “Sü­tün­den, pey­ni­rin­den ka­zan­cı­mız olu­yor. Kur­ban­lık­lar olu­yor. Yav­ru­lar­dan 10 ta­ne­si­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­ze ver­dik. İkin­ci kez yav­ru­la­dı­lar. On­la­rı da ve­re­ce­ği­z” de­di. En­der: “Ku­zu­la­rı­mız bü­yü­yor, ye­tiş­ti­ri­yo­ru­z” Tar­sus’un Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­si’nde otu­ran Küb­ra En­der de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­di­ği bir di­ğer ye­tiş­ti­ri­ci. Eşiy­le bir­lik­te 2 ço­cu­ğu­na ve ‘ço­cu­ğum gi­bi ol­du­lar’ de­di­ği ko­yun­la­rı­na ba­kan En­der, tüm gü­nü­nü on­lar­la ge­çi­ri­yor. Küb­ra Ha­nım, pro­je­de ilk hay­van alan üre­ti­ci­ler­den. Da­ha ön­ce baş­ka­sı­na ait ko­yun­la­ra bak­tık­la­rı­nı söy­le­yen En­der, “Ön­ce de ko­yun ba­kı­yor­duk, ama bi­zim de­ğil­di. Eşim baş­ka­sı­nın ko­yun­la­rı­na ba­kı­yor­du. Ge­çi­mi­mi­zi o şe­kil­de sağ­lı­yor­duk.  Şu an yi­ne ko­yun­cu­lu­ğa de­vam edi­yo­ruz. 4 yıl ön­ce 25 ta­ne ko­yun al­dık. İlk se­ne 10, ikin­ci se­ne 10, üçün­cü se­ne 5 ta­ne ol­mak üze­re top­lam­da 25 ko­yu­nu ve­re­ce­ğiz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­ze. Ku­zu­la­rı­mız bü­yü­yor, ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. Kı­şın do­ğu­ran hay­van­lar ya­zın bü­yü­yor. On­la­rı sa­tı­yor ve ge­çi­mi­mi­zi sağ­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­ye­sin­de sü­rü­müz bü­yü­dü­” Pro­je kap­sa­mın­da do­ğan yav­ru­la­rın bir kıs­mı­nı ve­ren En­der, “İn­san ko­yun­la­rıy­la duy­gu­sal bağ ku­ru­yor. Ye­tiş­ti­rip sat­mak bi­raz zor ge­li­yor. Ve­rin­ce üzü­lü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Biz bu sü­rü­ye ai­le­ce ba­kı­yo­ru­z” di­yen Küb­ra En­der, “E­şim ko­yun­la­rı güt­me­ye git­tik­ten son­ra, ben bu­ra­da­ki iş­le­re ba­kı­yo­rum. Hay­van­la­rın su­yu, ye­mi, yon­ca­sı­nı ve­ri­yo­rum. Bun­lar ço­cuk­la­rı­mı­za ge­çim kay­na­ğı. Be­nim kı­zım Mer­yem ko­yun­la­rı çok se­vi­yor. On­la­ra isim ta­kı­yor. Ara­la­rın­dan çık­mak is­te­mi­yo­r” de­di. Sa­hip ol­duk­la­rı­nı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne borç­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten En­der, “Be­le­di­ye, ver­di­ği ko­yun, yem ve aşı­lar­la bi­zi kal­kın­dır­dı. Da­ha bir ra­hat­la­dık, mas­ra­fı­mız azal­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­ye­sin­de sü­rü­müz bü­yü­dü. Ken­di sü­rü­mü­zün sa­hi­bi ol­duk. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­ye­sin­de çift­lik sa­hi­bi ol­duk. Bü­yü­yo­ruz, kal­kı­nı­yo­ru­z” de­di.