MESKİ, 65 YAŞ ÜSTÜ VE/VEYA ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARA YERİNDE ABONELİK HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

MESKİ, 65 YAŞ ÜSTÜ VE/VEYA ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARA YERİNDE ABONELİK HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

meski hizmetleri

MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ‘Su Gi­bi Akar Ge­li­rim’ mo­bil hiz­met ara­cıy­la 65 yaş üs­tü ve/ve­ya özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler ile top­lu abo­ne­lik­le­re yö­ne­lik ye­rin­de abo­ne­lik hiz­me­ti ver­me­ye Mer­sin’in mer­kez il­çe­le­rin­de de­vam edi­yor. Va­tan­daş­la­rın uy­gun ol­du­ğu za­ma­na gö­re iş­lem­le­ri prog­ram­la­yan MES­Kİ ekip­le­ri sa­ye­sin­de, 65 yaş üs­tü ve/ve­ya özel ge­rek­si­nim­li va­tan­daş­lar yo­rul­ma­dan, ken­di ad­res­le­ri­nin kon­fo­run­da abo­ne­lik iş­lem­le­ri­ni ra­hat­lık­la ger­çek­leş­ti­ri­yor. MES­Kİ, va­tan­daş­la­rın uy­gun ol­du­ğu za­man di­li­min­de abo­ne­lik iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yorMES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 2021 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Su Gi­bi Akar Ge­li­rim’ mo­bil hiz­met ara­cıy­la 65 yaş üs­tü ve/ve­ya özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin abo­ne­lik iş­lem­le­ri­ni va­tan­daş­la­rın ad­re­si­ne ka­dar gi­de­rek, ye­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­yor. Top­lu abo­ne­lik­ler için de ye­rin­de abo­ne­lik baş­la­tan MES­Kİ, mo­bil hiz­met ara­cıy­la 2021 yı­lın­dan bu ya­na 500’den faz­la va­tan­da­şa hiz­met ver­di.65 yaş üs­tü ve/ve­ya özel ge­rek­si­nim­li va­tan­daş­la­rın TEK­SİN ALO 185 çağ­rı hat­tı­nı ara­ma­la­rı ya da 0324 185 00 00 nu­ma­ra­lı What­sApp hat­tı­na me­saj bı­rak­ma­la­rı du­ru­mun­da MES­Kİ ekip­le­ri en kı­sa sü­re­de il­gi­li ad­re­se gi­de­rek, abo­ne­lik hiz­met­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. İl­gi­li ad­re­se git­me­den ön­ce abo­ne­lik ta­le­bin­de bu­lu­nan va­tan­daş­lar­la ile­ti­şi­me ge­çen MES­Kİ ekip­le­ri ta­ra­fın­dan va­tan­da­şın mü­sa­it ol­du­ğu gün ve saa­te uy­gun ola­rak plan­la­ma ya­pı­lı­yor. Bu sa­ye­de va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne en uy­gun olan za­man di­li­min­de ve ken­di ad­res­le­rin­de abo­ne­lik iş­lem­le­ri­ni yo­rul­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­yor. Mer­kez Abo­ne Şu­be Mü­dü­rü Meh­met Emin Ek; “2021 yı­lın­da pan­de­miy­le bir­lik­te ‘Su Gi­bi Akar Ge­li­rim’ pro­je­si kap­sa­mın­da mer­kez il­çe­ler­de 65 yaş üs­tü ve özel ge­rek­si­nim­li va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ve­ril­me­si ama­cıy­la mo­bil hiz­met ara­cı­mız abo­ne­lik hiz­met­le­ri yap­ma­ya baş­la­mış ve bu gü­ne ka­dar 500’den faz­la va­tan­da­şı­mı­za ev­le­rin­de hiz­met ve­ril­miş­tir. Biz­ler için çok de­ğer­li olan 65 yaş üs­tü ve özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin ALO 185 TEK­SİN hat­tı­mı­za baş­vu­ru yap­ma­la­rı ha­lin­de ekip­le­ri­miz­ce en kı­sa sü­re­de il­gi­li ad­re­se gi­di­le­rek, ev­le­rin­de abo­ne­lik hiz­met­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­ti­r” de­di.