MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN MEMURLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İMZA

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN MEMURLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İMZA

MEMURLAR GÜLÜYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’den Mer­sin Bü­yük­şe­hir ve MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde ça­lı­şan dev­let me­mur­la­rı­nın sos­yal den­ge taz­mi­nat­la­rı­na yüz­de 120 ora­nın­da ar­tış ger­çek­leş­ti­ril­di. İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Ge­nel Sek­re­ter Ol­cay Tok, “Bir­çok be­le­di­ye­de uy­gu­la­nan ka­de­me­li sis­tem­dir. Yüz­de 120’si tüm me­mur­la­rın hep­si­ne ve­ril­mez. Fa­kat Baş­ka­nı­mız ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da her­han­gi bir ay­rım ol­ma­sı­nı is­te­me­di­ği için bu şe­kil­de ka­rar ve­ril­miş­tir ” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de ça­lı­şan dev­let me­mur­la­rı­nın sos­yal den­ge taz­mi­nat­la­rın­da 01 Ocak 2024 ile 31 Ara­lık 2024 ta­rih­le­ri ara­sı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de yüz­de 120 ora­nın­da ar­tış ya­pıl­dı. Me­mur­la­rın yü­zü­nü gül­dü­ren ar­tış, yet­ki­li sen­di­ka olan Ka­mu Emek­çi­le­ri Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu’na (KESK) bağ­lı Tüm­Bel­Sen Mer­sin Şu­be­si ile Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan im­za al­tı­na alın­dı. İm­za tö­re­ni­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ol­cay Tok, MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü İr­fan Kork­maz, KESK’e bağ­lı Tüm­Bel­Sen Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­bay, MES­Kİ ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bü­rok­rat­la­rı ve sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ge­nel Sek­re­ter Ol­cay Tok, ya­pı­lan ar­tı­şın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ön­gö­rü­sü doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Tok, “Gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan me­mur ar­ka­daş­la­rı­mı­za yüz­de 120 ora­nın­da sos­yal den­ge taz­mi­na­tı ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır. Bu oran en üst li­mit­tir. Bir­çok be­le­di­ye­de ka­de­me­li sis­tem uy­gu­la­nır ve yüz­de 120’si tüm me­mur­la­rın hep­si­ne ve­ril­mez. Fa­kat Baş­ka­nı­mız; ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da her­han­gi bir ay­rım ol­ma­sı­nı is­te­me­di­ği için ‘En kı­dem­siz me­mur ile en kı­dem­li me­mur ara­sın­da fark ol­ma­sın’ di­ye­rek MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde ça­lı­şan dev­let me­mur­la­rı için sos­yal den­ge taz­mi­na­tı­nın yüz­de 120 ola­rak be­lir­len­me­si­ne ka­rar ve­ril­di­” de­di. MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü İr­fan Kork­maz da ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı adı­na en üst li­mit­ten ve­ri­len sos­yal den­ge taz­mi­na­tı için Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ği­ni söy­le­di.KESK Tüm­Bel­Sen Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­bay ise ka­nu­nun ön­gör­dü­ğü en üst li­mit­ten ar­tış ya­pıl­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Baş­ta emek­çi ve emek dos­tu, Mer­sin’in mi­ma­rı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer ol­mak üze­re Ge­nel Sek­re­te­ri­miz, MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü­müz, dai­re baş­kan­la­rı­mız ve sen­di­ka yö­ne­ti­ci­si ar­ka­daş­la­rı­mız ile eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Üye­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İm­za­la­nan söz­leş­me­den Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ’de gö­rev yap­mak­ta olan top­lam 1302 me­mur fay­da­la­nı­yor.