MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ‘2. MERSİN ULUSLARARASI  EDEBİYAT FESTİVALİ’ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ‘2. MERSİN ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ’ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 2. dü­zen­le­nen ‘2. Mer­sin Ulus­la­ra­ra­sı Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin ödül­le­ri sa­hip­le­ri­ni bul­du. İçel Sa­nat Ku­lü­bü 2. Reh­ber Ay­dın Şi­ir Ödü­lü, Mer­sin Sa­nat Ede­bi­yat Der­ne­ği İl­yas Ha­lil Öy­kü Ödü­lü, 3. Mer­sin Ro­man Ödü­lü ve Hi­ka­ye­ler­le Ku­şak­tan Ku­şa­ğa Mer­sin ka­te­go­ri­le­ri­ne eser­le­ri­ni su­nan sa­nat­çı­lar ara­sın­da ya­pı­lan ele­me­nin ar­dın­dan bi­rin­ci­ler, ikin­ci­ler ve üçün­cü­ler be­lir­len­di.İçel Sa­nat Ku­lü­bü 2. Reh­ber Ay­dın Şi­ir Ödü­lü se­çi­ci ku­ru­lu Prof. Dr. Fa­ik Ka­nat­lı, Ay­dan Yal­çın, Na­lan Çe­lik, Er­dal Dal­gıç ve Ba­ha Sa­dık Akı­ner’den oluş­tu. 52 ki­şi­nin şi­ir­le­riy­le ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da; İz­mir’den Er­san Ka­an Er­çe­lik bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne la­yık gö­rü­lür­ken, Sam­sun’dan Fa­tih Öğüt ise ikin­ci se­çil­di. Mer­sin Sa­nat Ede­bi­yat Der­ne­ği İl­yas Ha­lil Öy­kü Ödü­lü se­çi­ci ku­ru­lu üye­le­ri, Nur­sel Du­ru­el, Ali F. Bi­lir, Gül­se­ren En­gin Ün­sün, Or­han Öz­de­mir ve Rem­zi Ka­ra­bu­lut’un öy­kü dos­ya­la­rı ara­sın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da ga­ze­te­ci­ya­zar Abi­din Yağ­mur’un öy­kü dos­ya­sı­nı bi­rin­ci­li­ğe de­ğer bu­lu­nur­ken, Es­ki­şe­hir’den En­gin Kük­rer ikin­ci, Sam­sun’dan Di­lek Eki­ci ise üçün­cü­lü­ğe la­yık gö­rül­dü. 3. Mer­sin Ro­man Ödü­lü se­çi­ci ku­ru­lu Ba­rış İn­ce, Ja­le San­cak, Tu­ran Ali Çağ­lar, Öner Yağ­cı ve Hi­sa­yet Ka­ra­kuş Trab­zon’dan ya­rış­ma­ya ka­tı­lan Ya­şar Bed­ri Öz­de­mir’i bi­rin­ci­li­ğe la­yık gör­dü. Son ola­rak li­se­li öğ­ren­ci­ler ara­sın­da ya­pı­lan Hi­ka­ye­ler­le Ku­şak­tan Ku­şa­ğa Mer­sin ya­rış­ma­sın­da se­çi­ci ku­rul olan Fat­ma Saa­det Bi­lir, Rüş­tü Ay­dın ve Meh­met Ali El­çin; li­se öğ­ren­ci­si Zey­nep Bil­ge Yıl­maz’ın ese­ri­ni bi­rin­ci seç­ti.De­re­ce­ye gi­ren eser­le­rin sa­hip­le­ri ödül­le­ri­ni, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda 8 Ocak’ta dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le ala­cak­lar. Öz­dül­ger: “Sa­na­tın, sa­nat­çı­nın her za­man ya­nın­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” Ye­ni yı­lın ilk gün­le­rin­de ede­bi­yat için bir ara­ya gel­miş ol­mak­tan mut­lu ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Ko­or­di­na­tö­rü, Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, “Sa­nat bi­zim vaz­ge­çil­me­zi­miz. Sa­na­tın en önem­li di­na­mik­le­rin­den, en önem­li di­sip­lin­le­rin­den bir ta­ne­si olan ede­bi­yat­la da bir ara­ya gel­miş bu­lun­ma­nın ay­rı coş­ku­su ve he­ye­ca­nı­nı du­yu­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. 11-12-13-14 Ocak ta­ri­hin­de dü­zen­le­ne­cek olan 2. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nde ede­bi­yat­se­ver­ler­le bir ara­da ola­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Öz­dül­ger, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak sa­na­tın, sa­nat­çı­nın her za­man ya­nın­da ve des­tek­çi­si ola­ca­ğı­mı­zın sö­zü­nü ver­miş­tik. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­da hep bu doğ­rul­tu­da iler­li­yor. Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la eş za­man­lı ve pay­daş ola­rak bir bü­tün ha­lin­de bu ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yor ol­ma­nın ay­rı mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ru­z” di­ye­rek ödü­le la­yık gö­rü­len her­ke­si teb­rik et­ti. İSK Baş­ka­nı Al­kar, de­re­ce­ye gi­ren­le­ri teb­rik et­ti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin önem­li bir pro­je­ye im­za at­tı­ğı­nı kay­de­den İçel Sa­nat Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fa­tih Al­kar, “2. Ulus­la­ra­ra­sı Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’ni hep bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız, Mer­sin ola­rak. İçel Sa­nat Ku­lü­bü ai­le­si ola­rak yö­ne­tim­de­ki ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te bu fes­ti­va­lin içe­ri­sin­de ol­mak ve pay­da­şı ol­mak biz­ler için onur ve­ri­ci­di­r” söz­le­ri­ne yer ve­re­rek, de­re­ce­ye gi­ren­le­ri teb­rik et­ti.