ŞEHİR TİYATROSU, HER HAFTA ÇOCUKLARIN  YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

abdullah - 6 Ocak 2024 Cumartesi

ŞEHİR TİYATROSU, HER HAFTA ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ana­mur’dan Mut’a, Si­lif­ke’den Çam­lı­yay­la’ya ka­dar ‘Ti­yat­ro iz­le­me­yen ço­cuk kal­ma­sın’ di­ye il­çe il­çe ge­ze­rek her haf­ta il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rı ti­yat­ro ile bu­luş­tu­ran Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su’nun bu haf­ta­ki du­ra­ğı Er­dem­li il­çe­si ol­du. Ge­le­nek­sel Türk ti­yat­ro­sun­dan pek çok ka­rak­te­rin ol­du­ğu ‘Dün­ya­nın Es­ki Za­man­la­rın­da’ oyu­nu ile Şe­hir Ti­yat­ro­su, il­çe okul­la­rın­dan top­lam 866 ço­cu­ğun ilk de­fa ti­yat­ro ile ta­nış­ma­sı­nı sağ­la­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Şe­hir Ti­yat­ro­su bün­ye­sin­de baş­lat­tı­ğı ‘Ti­yat­ro iz­le­me­yen ço­cuk kal­ma­sın’ pro­je­si­nin ye­ni du­ra­ğı Er­dem­li il­çe­si ol­du. Özel­lik­le kır­sal ve de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de da­ha ön­ce ti­yat­ro iz­le­me­miş ço­cuk­la­rı ti­yat­ro ile bu­luş­tu­ran Bü­yük­şe­hir, her haf­ta yüz­ler­ce ço­cu­ğa ula­şa­rak hem kül­tür ve sa­nat­la iç içe ol­ma­la­rı­nı hem de ke­yif­li za­man ge­çir­me­le­ri­ni sağ­lı­yor. Nas­red­din Ho­ca ve ka­rı­sı, Laz tip­le­me­si gi­bi ge­le­nek­sel Türk ti­yat­ro­sun­dan pek çok ka­rak­te­rin ol­du­ğu ‘Dün­ya­nın Es­ki Za­man­la­rın­da’ oyu­nu ile bu haf­ta Er­dem­li Kül­tür Mer­ke­zi’nde oy­na­yan Şe­hir Ti­yat­ro­su; Sel­vi­ler, Tö­mük Ye­şil­de­re, Li­mon­lu, Sa­rı­yer, Cum­hu­ri­yet, İle­min, Ko­ca­ha­san­lı Mer­kez, Dağ­lı ve Esen­pı­nar İl­ko­ku­lu’ndan ge­len top­lam 866 ço­cu­ğun yü­zü­nü gül­dür­dü. Din­cir: “A­na­mur’dan Çam­lı­yay­la’ya ka­dar ço­cuk­la­rı­mı­zı ti­yat­ro ile bu­luş­tur­du­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su oyun­cu­la­rın­dan Mus­ta­fa Din­cir, Er­dem­li il­çe­sin­de­ki ço­cuk­la­ra gös­te­rim yap­tık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “2 gün bo­yun­ca yak­la­şık 900 ço­cu­ğu­mu­za ulaş­tık. Da­ha ön­ce­ki haf­ta­lar­da da Ana­mur, Si­lif­ke, Çam­lı­yay­la, Boz­ya­zı gi­bi il­çe­le­ri­miz­de ilk de­fa ti­yat­ro iz­le­yen ço­cuk­la­rı­mız­la bir­lik­te ol­du­k” de­di. Oyu­nun köy­ler­de ol­duk­ça yan­kı bul­du­ğu­nu ve ço­cuk­la­rın oyu­nu çok sev­di­ği­ni ak­ta­ran Din­cir, “O­yu­nu­muz tam an­la­mıy­la ço­cuk­la­ra hi­tap edi­yor. Oyun bit­ti­ğin­de oyun­da­ki tip­le­me­le­ri can­lan­dır­ma­la­rı, bu­ra­dan ne­şey­le çık­ma­la­rı ve ilk de­fa ti­yat­ro iz­li­yor ol­ma­la­rı bi­zi çok mut­lu edi­yo­r” söz­le­ri­ne yer ver­di. “İlk de­fa ti­yat­ro iz­le­yen ço­cuk­lar­la te­ma­sa geç­ti­ğim için mut­lu­yu­m” Ço­cuk­la­rın ti­yat­ro­yu çok bü­yü­le­yi­ci bul­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Din­cir, ço­cuk­la­rın ti­yat­ro ile bu­luş­ma­sı­nın fay­da­la­rıy­la il­gi­li de, “Ço­cuk­lar bu­ra­ya gel­di­ğin­de bu­nun bir oyun ol­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le ge­li­yor ama il­lüz­yo­na açık bir şe­kil­de gel­di­ği için ti­yat­ro ile bu­luş­ma­sı mü­kem­mel bir du­rum. Çün­kü yu­ka­rı­dan ba­lon­lar ini­yor, renk­ler, ışık­lar de­ği­şi­yor. Oyun­cu fark­lı ses­ler ve fark­lı tip­le­me­ler can­lan­dı­rı­yor. Onu hem sos­yal bi­ri ya­pı­yor hem de dı­şa­rı çık­tı­ğın­da ar­ka­da­şı­na oyu­nu tak­lit ede­rek iyi bir öz­lem­ci ya­pı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Ço­cuk­la­rın oyu­nu çok sev­di­ği­ni ve oyun­da yer alan ka­rak­ter­le­rin bu coğ­raf­ya­dan in­san­lar ol­du­ğu için oyu­nun çok sa­mi­mi bu­lun­du­ğu­nu ak­ta­ran Din­cir, “7’den 70’e se­yir­ci bu kol­tuk­la­ra is­tek­li bir şe­kil­de otur­du­ğun­da o ener­ji ile oyun gü­zel baş­la­yıp gü­zel bi­ti­yor. Ço­cuk­la­rı­mız da bü­yük bir he­ves­le ti­yat­ro iz­le­me­ye ge­li­yo­r” de­di. Bir­kaç ay­dan be­ri köy­le­re tur­ne­ye git­ti­ği­ni kay­de­den Din­cir, ilk de­fa ti­yat­ro iz­le­yen ço­cuk­lar­la te­ma­sa geç­ti­ği için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ço­cuk­lar, Bü­yük­şe­hir’le bol kah­ka­ha­lı bir gün ge­çir­di Öğ­ren­ci­ler­den Zeh­ra Su­na oyu­nu çok be­ğen­di­ği­ni söy­le­ye­rek “Çok ke­yif al­dım ve çok gül­düm. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te oyu­nu iz­le­di­ğim için mut­lu ol­dum. Va­hap am­ca se­ni çok se­vi­yo­ru­m” der­ken İb­ra­him Tunç Koç da, da­ha ön­ce hiç ti­yat­ro iz­le­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “En çok ma­sa­lı ve Nas­red­din Ho­ca ka­rak­te­ri­ni sev­dim. Eğ­len­ce­liy­di. Yi­ne gel­mek is­te­ri­m” de­di. Öğ­ren­ci­ler­den Nu­ri Ege Dön­mez ise, “Ba­lık­çı am­ca ve an­ne­si­nin sah­ne­le­ri­ni çok be­ğen­dim. An­ne­si­nin se­si­ni çok ko­mik bul­dum. Va­hap am­ca se­ni çok se­vi­yo­ruz. Oyun için te­şek­kür ede­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. Öğ­ren­ci­ler­den Ca­fer Ha­lil oyu­nu çok gü­zel bul­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “İlk kez ti­yat­ro iz­le­dim. Çok mut­lu ol­du­m” der­ken öğ­ren­ci­ler­den Ce­vat Hü­se­yin, da­ha ön­ce si­ne­ma­ya git­ti­ği­ni an­cak ilk kez ti­yat­ro­ya git­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­da oyun can­lı ol­du­ğu için da­ha çok ke­yif al­dım. Oku­lun dı­şı­na çık­tı­ğım için de ke­yif al­dım. Oyu­nu da me­rak edi­yor­dum. Oyu­na ge­le­ce­ği­mi­zi öğ­re­nin­ce çok mut­lu ol­dum. Ti­yat­ro­da en be­ğen­di­ğim sah­ne arı sah­ne­siy­di­” de­di. İlk kez ti­yat­ro iz­le­yen öğ­ren­ci­ler­den Efe Tal­ha Ço­la­koğ­lu, “Da­ha ön­ce si­ne­ma­ya git­tim ama bu­ra­da can­lan­dı­ran fark­lıy­dı. En çok arı sah­ne­si­ni sev­dim. Hi­kâ­ye­si çok gü­zel­di ve ka­rak­ter­le­ri bol­du. Oy­na­yan ki­şi ka­rak­ter­le­ri çok gü­zel can­lan­dı­rı­yor­du. He­pi­miz çok be­ğen­di­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ni­sa­nur Ak­sal da “Nas­ret­tin Ho­ca ka­rak­te­ri­ni çok be­ğen­dim. Oyun çok ke­yif­liy­di­” de­di.