CHP’NİN TARSUS’TA BELEDİYE  BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

abdullah - 2 Ocak 2024 Salı

CHP’NİN TARSUS’TA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

CHP TARSUS ADAYI

(ŞA­HİN TUR­GUT) 31 Mart 2024'te ya­pı­la­cak Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri ön­ce­sin­de, se­çi­me gi­re­cek si­ya­si par­ti­ler­de ha­zır­lık­lar de­vam eder­ken Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sin­de (CHP) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­nın ‘kim ola­ca­ğı’ so­ru­su me­rak ko­nu­su ol­ma­ya de­vam edi­yor. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın da aday aday­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı lis­te­de bu­lu­nan CHP’nin aday aday­la­rı se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı sa­ha­da sür­dü­rür­ken, ada­yın kim ola­ca­ğı ko­nu­su ise ha­len net­lik ka­zan­mış de­ğil. Ga­ze­te­mi­zin edin­di­ği bil­gi­le­re gö­re, CHP Ge­nel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan Tar­sus’ta yap­tı­rı­lan an­ket so­nuç­la­rın­da Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın is­mi­nin ilk sı­ra­da çık­tı­ğı gö­rül­dü. 2019 ye­rel se­çim­le­rin­de de bir­çok aday ada­yı­nı ge­ri­de bı­ra­kan ve 25 yıl son­ra CHP bay­ra­ğı­nı Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne di­ken Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ye­ni­den aday ol­ma­sı­na seç­men­ler de ke­sim gö­züy­le ba­kı­yor­lar. Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na Tar­sus’a bir­çok ka­lı­cı eser ka­zan­dı­ran ve bu eser­le­ri rek­la­mı sev­me­di­ği için pay­laş­mak­tan uzak du­ran Baş­kan Boz­do­ğan’ın, her za­man hiz­met an­la­mın­da en iyi­si­ni yap­tı­ğı göz­lem­le­yen va­tan­daş­lar da, CHP’nin ada­yı­nın Boz­do­ğan ol­ma­sı­nı is­ti­yor.