BORSA BAŞKANI MUSTAFA TEKE, 2024 YILI BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTI

abdullah - 2 Ocak 2024 Salı

BORSA BAŞKANI MUSTAFA TEKE, 2024 YILI BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTI

2024 beklentileri

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, Ge­ri­de ka­lan 2023 yı­lın­da ta­rı­ma ve ta­rım­sal sa­na­yi­ye ya­pı­lan ya­tı­rım ve des­tek­le­me­le­rin az olu­şun­dan ve­ya azal­tıl­ma­sın­dan do­la­yı ta­rım­da bir iler­le­me­nin kay­de­dil­me­di­ği­ni söy­le­di.Bor­sa Baş­ka­nı Te­ke, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet­te 2023 yı­lı­nı de­ğer­len­di­rir­ken, 2024 yı­lın­dan da bek­len­ti­le­ri­ni pay­laş­tı. İş dün­ya­sı ola­rak zor bir yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Mus­ta­fa Te­ke “2023 yı­lın­da ge­rek eko­no­mi­de, ge­rek ti­ca­ret­te ya­şa­nan­lar ve ül­ke ola­rak acı­sı­nı içi­miz­de his­set­ti­ği­miz 6 Şu­bat dep­rem fe­la­ke­ti ile zor bir yıl ola­rak ta­ri­he geç­ti. Özel­lik­le ta­rım ve ta­rı­ma da­ya­lı sa­na­yi­de ya­şa­nan zor­luk­lar, ar­tan üre­ti­me rağ­men fi­ya­tı art­ma­yan ürün­ler, dış pa­zar kay­gı­sı ile zor bir sü­re­cin için­de­yiz. 2024 yı­lın­da te­men­ni­miz ti­ca­ret­te ya­şa­dı­ğı­mız so­run­la­rı­mı­za bir neb­ze­de ol­sa mer­hem ola­cak ye­ni­lik­çi eko­no­mist yak­la­şım­lar sağ­lar di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Döviz kurlarının yükselmesi konusunda da görüşlerini paylaşan Teke “Döviz kurlarının yükselişi ihracatçılarımız açısından etkili olmasına rağmen, ürettiğimizi dış pazara satmakta yaşadığımız sorunlar yüzünden istenilen ticari ivmeye ulaşılmadı. Hem dış pazarda hem iç pazarda üretici ise yine kazanamadı” ifadesini kullandı. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olması nedeniyle hem kentimiz hem de Türkiye için önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Borsa Başkanı Teke “Tarsus noktasından bakacak olursak; yaşanan ekonomik durumlar ve ticarette bazı aksamalar olsa da genel anlamda Tarsus’ta, bölgemizde ticaret, Borsamızın liderliğinde daha aktif olarak devam etti. Bunu tescil İşlem hacimlerimizdeki artıştan yorumluyoruz ama ileri gitmek olarak anlaşılmasın yerimizi koruduk. 2024 yılında inşallah döviz kurlarının enflasyona oranla istikrarını koruması. Bunu şu açıdan temenni ediyorum, dolara yönelişin yerine, yatırıma yönelmenin, üretimin artması, üreticimizin de kazanması noktasında değerlendiriyorum” şeklinde konuştu. Tarım ve tarıma sanayinin önemine vurgu yapan Başkan Teke “Bizde, ‘Tarlada izi olmayanın .harmanda yüzü olmaz’ derler. Milli gelir 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında, aslında oldukça sınırlı bir büyüme sergilemiş durumda. Nitekim, tarım sektörünün sadece yüzde 0.3 büyümüş olması da, bu sektörün geleceği ve insanların gıda ihtiyacının karşılanması açısından bakıldığında düşündürücü. Tarıma ve tarımsal sanayiye yapılan yatırım ve desteklemelerin az oluşundan ya da azaltılmasından dolayı tarımda bir ilerleme kaydedilmedi. Tarım ve tarıma dayalı sanayide değil de diğer sanayide ilerleme, büyüme öngörüyorum. Bu noktada, sektörel olarak bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde inşaat ve sanayinin büyüme performansında öne çıktığı görüldü. İnşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 5,2 oranında, sanayi sektörü ise yüzde 5,7 oranında büyümüş durumda. Sanayi açısından bu tablo bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında biraz daha iyi. Aynı iyileşmeyi, büyümeyi tarım ve tarıma dayalı sanayi de görmek, dileğim temennim bu” dedi. Narenciye kötü bir sezon geçirdiklerini belirten Borsa Başkanı Teke “Narenciyede 2023 yılının kötü gitmesi 2024 yılına inşallah sirayet etmez. 2024 bahar sezonunda turfanda, sert çekirdekli meyvelerimiz, kaliteli üretimimiz ihracata yansır. Bu yıl narenciye üreticimizin akıbetini 2024 de hiçbir üreticimiz yaşamaz inşallah. Özellikle Tarsus Ticaret Borsamızın üyeleri, ihracatçı arkadaşlarımız, firmalar döviz kurunun yükselmesini istiyor ama tarımın girdilerinin de yüzde 80’inin dövizle girdiği için maliyetlerin artması en büyük etken, artı işçilik problemi var. Daha öncede söyledik, kalifiye elaman ara elemen bulamazken şimdi de tarımda çalışacak eleman bulamıyoruz. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden sonra işçi bulmak oldukça problem oldu. Özellikle bölgemizde hasat, budama ve diğer işçiliklerde üretici mağdur oldu” diye konuştu. Borsa olarak iki Güneş Enerji Santrallerinin olduğunu ve kendi enerjilerini ürettiklerinin altını çizen Başkan Teke “LİDAŞ’ımız tam kapasite çalışıyor, bunların haricinde coğrafi işaret almayı düşündüğümüz üreünlerin alt yapı çalışmasını planladık. Hayvan Pazarı projemiz var ama maalesef bütçemize uygun bir arazi, arsa henüz bulamadık. Birde Hatıra Ormanı projemiz var. Onunla ilgili görüşmelerimizde devam ediyor. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Son olarak; kurucu ortağı olduğumuz Tarsus OSB, tam olarak faaliyete geçtiğinde yaklaşık 15 bin kişi için AŞ kapısı olacak. Tarsus OSB’nin devreye girmesiyle bu Tarsus’un hedeflerine hızla ulaşacağını umuyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.