ÜNZİLE KURU’DAN, YENİ YIL KUTLAMASI

abdullah - 2 Ocak 2024 Salı

ÜNZİLE KURU’DAN, YENİ YIL KUTLAMASI

YENİ YIL MESAJI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Be­le­di­ye Baş­kan A. Ada­yı Ün­zi­le Ku­ru, 2024 yı­lın ken­ti­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hu­zur, ba­rış, sağ­lık ve mut­lu­luk ge­tir­me­si­ni di­le­ğin­de bu­lun­du. CHP’li Ün­zi­le Ku­ru, Yen Yıl do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “A­cı­sıy­la, se­vin­ciy­le bir yı­lı da­ha ge­ri bı­rak­tık. Ne ya­zık ki, 2023 yı­lı­nın Şu­bat ayın­da ya­şa­dı­ğı­mız dep­rem fe­la­ke­ti ile tüm ül­ke ola­rak sar­sıl­dık ve eko­no­mik kriz, sa­vaş der­ken 2023 hiç de iyi anı­lar­la bit­mi­yor. An­cak 2023’ü ya­şat­tı­ğı tüm fe­la­ket­le­riy­le, olum­suz­luk­la­rıy­la bir­lik­te ge­ri­de bı­ra­kır­ken, ye­ni yı­lı bü­yük bir umut ve he­ye­can­la kar­şı­la­dı­k” de­di. Ge­ri­de ka­lan 2023 yı­lın­da ken­di­si­nin de önem­li ka­rar­lar al­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen CHP’li Ku­ru “2023 Yı­lın­da ben de önem­li ka­rar­la­rı ha­ya­ta ge­çir­miş bir in­san ola­rak, CHP Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan A. Aday­lı­ğı baş­vu­ru­mu ya­pa­rak, her bir Tar­sus­lu­ya ula­şa­bil­mek gay­re­tiy­le ça­lış­ma­ya baş­la­dım. İlk gün­den iti­ba­ren be­ni des­tek­le­yen, ya­nım­da olan, gü­cü­me güç ka­tan her­ke­se ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­rum. Ye­ni yı­lın her bi­ri­mi­ze, Tar­sus’umu­za ve ül­ke­mi­ze hu­zur, ba­rış, ba­şa­rı, ada­let, sağ­lık ve mut­lu­luk ge­tir­me­si­ni di­li­yor, say­gı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Ye­ni yı­lı­mız kut­lu ol­sun. Bir Ka­dın Ge­lir Tar­sus Ge­li­şi­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.