TARSUS’TA, YARENLİK ALANINA  KONULAN YILBAŞI SÜSLEMELERİ  TAHRİP EDİLİP, SÖKÜLÜP ÇALINDI

abdullah - 2 Ocak 2024 Salı

TARSUS’TA, YARENLİK ALANINA KONULAN YILBAŞI SÜSLEMELERİ TAHRİP EDİLİP, SÖKÜLÜP ÇALINDI

YILBAŞI SÜSLEMELERİ TAHRİP EDİLDİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Tar­sus'ta Ya­ren­lik Ala­nı­na ko­nu­lan ışık­lı yıl­ba­şı süs­le­me­le­rin­den ba­zı­la­rı ge­ce sa­at­le­rin­de kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce tah­rip edil­di. Ba­zı süs­le­me­le­rin ise ye­rin­den ta­ma­men sö­kü­lüp ça­lın­dı­ğı be­lir­len­di.  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mer­sin mer­kez ve il­çe­le­rin­de cad­de, bul­var ve kav­şak­la­ra ışık­lar ve ye­ni yıl te­ma­lı fi­gür­ler yer­leş­tir­di. Tar­sus’ta da Ya­ren­lik Ala­nı’nda uy­gu­la­nan ça­lış­ma ile böl­ge ışıl ışıl ya­pıl­dı. Va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ol­duk­ça be­ğe­ni­len ışık­lı fi­gür­ler, yıl­ba­şı ge­ce­sin­de tah­rip edil­di. Ağaç­la­ra sa­rı­lı olan ışık­lar­dan ba­zı­la­rı­nın ta­ma­men sö­kü­le­rek ça­lın­dı­ğı tes­pit edil­di. Çir­kin sal­dı­rı­yı ya­pan ki­şi ya da ki­şi­le­rin be­lir­len­me­si için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)