BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN,  YENİ YIL KUTLAMA MESAJI

abdullah - 30 Aralık 2023 Cumartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, YENİ YIL KUTLAMA MESAJI

YENİ YIL MESAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ‘Me­ga Pro­je­le­ri’ni 2024 yı­lın­da da va­tan­daş­lar­la bu­luş­tur­mak için var güç­le­riy­le ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ye­ni yıl do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da, 2024 yı­lı­nın tüm in­san­lı­ğa sağ­lık, ba­rış ve hu­zur ge­tir­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du. 20224 yı­lın­da da Tar­sus'u da­ha da ile­ri­ye ta­şı­mak, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma ve re­fa­hı ar­tır­mak için ka­rar­lı­lık­la ça­lı­şa­cak­la­rı­na vur­gu ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan “Kıy­met­li hem­şe­ri­le­rim, ye­ni bir yı­la gi­riş yap­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ve coş­ku­su­nu bir­lik­te ya­şı­yo­ruz. 2024 yı­lı, umut do­lu bir baş­lan­gıç, ye­ni bir dö­ne­min ka­pı­la­rı­nı ara­la­yan bir anah­tar ola­rak da kar­şı­mız­da du­ru­yor. Bu an­lam­lı dö­nem­de, bir­lik­te ge­çir­di­ği­miz 2023 yı­lın­da el­de et­ti­ği­miz tüm ba­şa­rı­la­rı, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de da­ha da bü­yüt­mek adı­na eli­miz­den ge­len bü­tün gay­re­ti gös­te­re­ce­ği­z” de­di. Gö­rev sü­re­le­ri zar­fın­da Tar­sus’u da­ha ile­ri­ye ta­şı­ya­cak ya­tı­rım­la­ra im­za at­mak için dur­mak­sı­zın ça­lış­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Tar­sus'u da­ha ya­şa­na­bi­lir, da­ha gü­zel bir yer ha­li­ne ge­tir­mek için bir­çok pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­dan kül­tür et­kin­lik­le­ri­ne, eği­tim­den çev­re dos­tu pro­je­le­ri­mi­ze ka­dar ge­niş bir yel­pa­ze­de hiz­met ve­re­rek, Tar­sus’umu­zun kal­kın­ma­sı için ça­ba­la­dık. Bu sü­reç­te siz­le­rin ak­tif ka­tı­lı­mı, des­tek ve gü­ve­ni ise en bü­yük mo­ti­vas­yon kay­na­ğı­mız ol­du. Ye­ni yıl­da da, Tar­sus'u da­ha da ile­ri­ye ta­şı­mak, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma ve re­fa­hı ar­tır­mak için ka­rar­lı­lık­la ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Tar­sus’un ta­ri­hi­ni, kül­tü­rü­nü ve do­ğal gü­zel­lik­le­ri­ni ko­ru­ya­rak, ge­le­cek ne­sil­le­re da­ha ya­şa­na­bi­lir bir mi­ras bı­rak­ma he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da adım­lar at­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı do­lu bir yıl ge­çir­me­niz, sev­dik­le­ri­niz­le bir ara­da ol­ma­nız ve ha­yal­le­ri­ni­zi ger­çek­leş­tir­me­niz di­le­ğiy­le, 2024 yı­lı­nın siz­le­re ve tüm Tar­sus'a gü­zel­lik­ler ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.