BAŞKAN BOZDOĞAN: “HALKIMA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

abdullah - 21 Kasım 2023 Salı

BAŞKAN BOZDOĞAN: “HALKIMA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, hiz­met ve in­san­lık için var ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “2019 ye­rel se­çim­le­rin­de hal­kı­mız bu gö­re­vi ba­na la­yık gör­dü­ler ben­de on­la­ra la­yık ol­mak için var gü­cüm­le ça­lı­şı­yo­ru­m” de­di.Hiz­met ko­nu­sun­da ih­mal edi­len Tar­sus’u kı­sa za­man­da ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je­ler­le, bir uç­tan di­ğer bir uca be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­riy­le bu­luş­tu­ran Boz­do­ğan, me­sai kav­ra­mı gö­zet­mek­si­zin ça­lış­ma­la­rı­na hız­la de­vam edi­yor. “Her şey Tar­sus içi­n” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da,  Gö­re­ve gel­di­ğin Ni­san 2019 yı­lın­da bu ya­na eği­tim­den, ta­rı­ma, sos­yal ve kül­tü­rel fa­ali­yet­le­re ka­dar bir­çok ko­nu­da önem­li ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­dik. Tar­sus’ta çok uzun yıl­lar­dır çö­züm bek­le­yen so­run­la­ra da el ata­rak çö­zü­me ka­vuş­tur­duk. Her za­man ifa­de et­ti­ğim üze­re ben halk için va­rım. Hal­kı­mız bu gö­re­vi ba­na la­yık gör­dü­ler on­lar için la­yık ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Di­ni, di­li, ır­kı ne olur­sa ol­sun ka­pı­mız her ke­se ar­dı­na ka­dar açık­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.