BORSA BAŞKANI TEKE’DEN, SAHTE ZEYTİNYAĞI UYARISI

abdullah - 21 Kasım 2023 Salı

BORSA BAŞKANI TEKE’DEN, SAHTE ZEYTİNYAĞI UYARISI

SAHTE ZEYTİNYAĞI UYARISI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı (TTB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke,  son yıl­lar­da zey­tin­ya­ğın­da tak­lit ve tağ­şiş­li ürün teh­di­di­nin art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu ko­nu­da ce­za­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ça­lış­ma­la­rın bir an ön­ce uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­le­di. Bor­sa Baş­ka­nı Te­ke, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, TA­RİŞ Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı Bir­li­ği’nin 20232024 se­zo­nu zey­tin­ya­ğı alım fi­ya­tı­nı yüz­de 264 ar­tı­ra­rak, ki­log­ram ba­şı­na 295 li­ra fi­yat açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak “Tü­ke­ti­ci ola­rak ürü­nün alım fi­ya­tı te­dir­gin eder­ken üre­ti­ci­mi­zin alın te­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­bil­me­si ve ürü­nün de­ğe­ri­ni bul­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de ede­bi­li­rim. Tüm dün­ya da ve ül­ke­miz­de re­kol­te­le­rin düş­me­siy­le yurt içi­ne yö­ne­len alım­la­rın ar­tır­dı­ğı fi­yat­lar­da yük­se­liş hız kes­me­ye­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. Zey­tin­ya­ğın­da ar­tan ma­li­yet­ler ve dü­şük re­kol­te fi­yat­la­ra bu şe­kil­de yan­sı­ma­sı da tü­ke­ti­ci­nin aley­hi­ne­di­r” de­di. Dağ­lık ve en­ge­be­li alan­lar­da Tür­ki­ye zey­tin­lik­le­ri­nin yüz­de 7080 ci­va­rın­da­ki bö­lü­mün­de zey­tin re­kol­te­si­nin aşı­rı de­re­ce­de düş­tü­ğü­nün al­tı­nı çi­zen Te­ke “Bu yıl­ki, re­kol­te ise ge­çen yı­la oran­la yüz­de 30’lar­da. An­cak şu­nun da al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, hiç­bir şey ge­çen se­ney­le ay­nı de­ğil. Ya­ni am­ba­laj, üre­tim, iş­çi­lik ve ha­sat ma­li­ye­ti, vs. gi­bi ma­ter­yal­le­rin fi­yat­la­rı da de­ğiş­ti. Bir­de ge­nel­de fi­yat olu­şur­ken ha­sat ma­li­ye­ti­ne ba­kı­lır. Ha­sat ma­li­ye­ti top­lam ma­li­ye­tin ya­rı­sı. Ya­ni, ner­dey­se 300 li­ra­ya ka­dar bir ki­log­ram zey­tin­ya­ğı­nın ma­li­ye­ti var. Açık­la­nan fi­yat­lar ma­li­ye­ti an­cak kar­şı­lı­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Sah­te zey­tin­ya­ğı ile Ba­kan­lık nez­din­de tüm ku­rum­la­rın mü­ca­de­le et­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Bor­sa Baş­ka­nı Te­ke “Tü­ke­ti­ci­ler 300400 li­ra­ya na­sıl zey­tin­ya­ğı yi­ye­cek di­yor­sa­nız, ön­ce­lik­le tak­lit ve tağ­şi­şe kar­şı da­ha cay­dı­rı­cı ce­za­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ne ol­du­ğu bi­lin­me­yen, zey­tin­ya­ğı esan­sı ko­nu­la­rak su­dan ucu­za mal edi­len ve son­ra­sın­da açık­la­nan fi­ya­tın ya­rı­sı­na zey­tin­ya­ğı adı al­tın­da pi­ya­sa­lar­da zey­tin­ya­ğı sa­tan­la­rı tü­ke­ti­ci­nin sağ­lı­ğı ile oy­na­yan sah­te zey­tin­yağ­la­rı­na ve sah­te­kâr­la­ra kar­şı mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da te­men­ni­miz hem re­kol­te­le­rin yük­sek ol­ma­sı, hem üre­ti­ci­nin ka­zan­ma­sı hem de tü­ke­ti­ci­nin tak­lit ve tağ­şi­şe uğ­ra­ma­mış zey­tin­ya­ğı­nı tü­ket­me­si­di­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.