BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA  HEM EĞLENDİRDİ HEM DE  EKONOMİYİ CANLANDIRDI

abdullah - 21 Kasım 2023 Salı

BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA HEM EĞLENDİRDİ HEM DE EKONOMİYİ CANLANDIRDI

TARSUS FESTİVALİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl ‘Şahmeran’ temasıyla düzenlediği ve 3 gün süren ‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’ dolu dolu geçti. Birbirinden değerli konukların yer aldığı söyleşiler ve workshoplara çok sayıda vatandaş çok yoğun ilgi gösterirken, işletmeleri dolup taşan esnafın da yüzü güldü. Alanında uzman konuklarla workshop, söyleşi ve atölyelerin yanı sıra Tarsus’un her yanını panayır alanına çeviren festivalde, yüzü en çok gülen kesimlerden biri de esnaf oldu. Özellikle Tarsus’un eşsiz lezzetlerini denemek isteyen yüzlerce insan, lokantalarda boş masa bırakmadı. Büyükşehir’in yapmış olduğu festival sayesinde Tarsus’a hareketlilik geldiğini belirten esnaf hem işlerinin açılması, hem de Tarsus’un uluslararası arenada bir kez daha tanıtılmasından memnuniyet duydular. Tar­sus ye­mek­le­ri­nin hem do­ğu, hem de ba­tı kül­tü­rün­den et­ki­len­di­ği­ni ve ken­di­ne has lez­ze­ti ol­du­ğu­nu kay­de­den es­naf Yü­cel Ke­le­şoğ­lu, Tar­sus Fes­ti­va­li’nin bu yön­de çok bü­yük kat­kı­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Gas­tro­no­mi bi­zim için çok önem­li. Va­hap Baş­ka­nım da Tar­sus­lu ol­du­ğu için, bu­ra­nın özel­lik­le­ri­ni iyi bi­lir. Böy­le bir et­kin­li­ği bi­ze ve ken­te ka­zan­dır­dı­ğı için mut­lu­yu­z” di­ye ko­nuş­tu. Bir baş­ka es­naf Sa­lim Ev­ci­men, fes­ti­va­lin ken­te hem ha­re­ket, hem de he­ye­can kat­tı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, “Ge­len ko­nuk­lar ye­mek­le­ri­mi­zin ta­dı­na bak­tı ve çok iyi ol­du. Her za­man ya­pıl­ma­sı ge­re­ken et­kin­lik­ler bun­lar. Ma­mu­lü­mü­zü, fın­dık lah­ma­cu­nu­mu­zu ve hu­mu­su­mu­zu ta­nıt­tı­k” de­di. Fes­ti­va­lin çok gü­zel bir et­kin­lik ol­du­ğu­nu söy­le­yen es­naf Ka­dir Koç, “3 gün bo­yun­ca gü­zel iş­ler yap­tık. Dı­şa­rı­dan ge­len mi­sa­fir­le­ri­miz de bi­zi iyi bir şe­kil­de des­tek­le­di. Her se­ne bu et­kin­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Fes­ti­val sa­ye­sin­de iş­le­ri­nin faz­la­laş­tı­ğı­nı ve fes­ti­va­lin fay­da­sı­nı gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten es­naf Me­cit Ya­vuz ise, “Fes­ti­val­le­rin ol­ma­sı her za­man iyi­dir. Ke­sin­lik­le bu fes­ti­val­le­rin da­ha çok ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ri­m” der­ken, Eli­fe Toy­gar Tur­gut ise fes­ti­val­le bir­lik­te in­san­la­rın ener­ji­si­nin yük­sel­di­ği­ni kay­det­ti. Ko­ro­na ve dep­rem sü­re­cin­den son­ra in­san­la­rın mo­ti­vas­yo­nu­nun ol­duk­ça düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Tur­gut, “Fes­ti­va­lin en bü­yük kat­kı­sı ener­ji­si, ha­re­ket­li­li­ği ile şeh­rin eko­no­mi­si­ne ve ta­nı­tı­mı­na fay­da­sı ol­du. Ge­len her­kes bu­ra­nın ta­ri­hi yer­le­ri­ni gez­di. Özel­lik­le yurt­dı­şın­dan ge­len grup­lar, ken­di ül­ke­le­ri­ne dön­dük­le­rin­de bu­ra­yı an­la­ta­cak­lar. Edir­ne, Bur­sa ve İs­tan­bul’dan son­ra ta­ri­hi eser zen­gin­li­ği yö­nün­den Tar­sus ge­lir. Va­hap Baş­kan­dan fes­ti­val­le­rin de­va­mı­nı bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)