TSO BAŞKANI KOÇAK’TAN, HİSARCIKLIOĞLU’NA TEBRİK

abdullah - 21 Kasım 2023 Salı

TSO BAŞKANI KOÇAK’TAN, HİSARCIKLIOĞLU’NA TEBRİK

KOÇAK'TAN TEBRİK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve TOBB Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yo­nu Üye­si H. Ru­hi Ko­çak, Av­ru­pa Oda­lar Bir­li­ği (Eu­roc­ham­bres) Ge­nel Ku­ru­lu’nda ya­pı­lan se­çim­ler­de, 20242025 yıl­la­rı için ye­ni­den Eu­roc­ham­bres Baş­kan­lık Di­va­nı’nda Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak se­çi­len Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nu teb­rik et­ti. TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “B­rük­sel’de ger­çek­le­şen Av­ru­pa Oda­lar Bir­li­ği (@Eu­roc­ham­bre) Ge­nel Ku­ru­lu’nda, 20242025 yıl­la­rı için Eu­roc­ham­bres Baş­kan­lık Di­va­nı’nda Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ye­ni­den se­çi­len Türk İş Dün­ya­sı­nın li­de­ri TOBB Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nu teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.TOBB Baş­ka­nı­mız Sa­yın Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun, ulus­la­ra­ra­sı iş ku­ru­luş­la­rın­da ül­ke­mi­zi ve iş dün­ya­mı­zı tem­sil et­me­ye de­vam et­ti­ği için gu­rur du­yu­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.