TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ,  ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI  ACİL MÜDAHALEDE BULUNDU

abdullah - 21 Kasım 2023 Salı

TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ, ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI ACİL MÜDAHALEDE BULUNDU

acil müdahale

Kent ge­ne­lin­de şid­det­le­nen ya­ğış ve fır­tı­na, Tar­sus Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çir­di. Hız­la ar­tan ya­ğış­lar ve fır­tı­na ne­de­niy­le olu­şan ha­sar­la­ra kar­şı Tar­sus Be­le­di­ye­si, ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­rak mağ­du­ri­yet ya­şa­nan böl­ge­le­re acil mü­da­ha­le­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ko­or­di­nas­yo­nu ile ekip­ler, şe­hir ge­ne­lin­de mey­da­na ge­len ça­tı uç­ma­la­rı, ağaç dev­ril­me­si ve ani su bas­kın­la­rı gi­bi olum­suz du­rum­la­rı hız­la çöz­mek adı­na sa­bah sa­at­le­ri­ne ka­dar ça­lış­tı. Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü, Muh­tar­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü, Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ve Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ha­sar gö­ren böl­ge­ler­de anın­da ön­lem­ler ala­rak tah­ri­bat­la­rı or­ta­dan kal­dır­dı. Kır­sal ma­hal­le­ler­de de ekip­ler ge­ce bo­yu ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, ev­ler­de mey­da­na ge­len ça­tı ve su bas­kı­nı prob­lem­le­ri hız­la çö­zül­dü. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, "Ekip­le­ri­miz, şid­det­li ya­ğış­lar so­nu­cun­da olu­şan ha­sar­la­rı en kı­sa sü­re­de gi­der­mek için ge­ce bo­yun­ca ça­lış­tı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ni en aza in­dir­mek için tüm bi­rim­le­ri­miz­le ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ha­re­ket et­tik. Bu zor­lu sü­reç­te va­tan­daş­la­rı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz" de­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)