BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, CHP’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘CUMHURİYETİMİZİN  100. YILI RESEPSİYONU’NA KATILDI

abdullah - 31 Ekim 2023 Salı

BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, CHP’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI RESEPSİYONU’NA KATILDI

100. YIL RESEPSİYONU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan An­ka­ra’da dü­zen­le­nen Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. Yı­lı Re­sep­si­yo­nu'na ka­tıl­dık. Baş­kan Boz­do­ğan, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve eşi Sel­vi Kı­lıç­da­roğ­lu’nun da ka­tıl­dı­ğı re­sep­si­yon son­ra­sı ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun da ifa­de et­ti­ği üze­re Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve yol ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­miz, 100 ya­şı­na gir­di. Ben bu­gün bu­ra­da bu kut­lu gü­nü ya­şa­mak­tan, üs­te­lik O’nun iki bü­yük ese­rin­den bi­ri olan CHP’den se­çil­miş Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak bu­gü­nü gör­mek­ten do­la­yı bü­yük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim.Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel il­ke­le­ri ışı­ğın­da ay­dın­lık ya­rın­la­ra hep bir­lik­te yü­rü­ye­ce­ğiz. Ya­şa­sın Cum­hu­ri­yet. Ya­şa­sın de­mok­ra­si. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. Yı­lı kut­lu ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.