BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI,  MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’Yİ GENEL MERKEZDE ZİYARET ETTİ

abdullah - 31 Ekim 2023 Salı

BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI, MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’Yİ GENEL MERKEZDE ZİYARET ETTİ

BAHÇELİ'YE ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Dev­let Bah­çe­li’yi zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, MHP Ge­nel Mer­ke­zin­de geç­miş dö­nem MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Os­man Ya­sin ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te sı­ra­sın­da Ge­nel Baş­kan Bah­çe­li’ye, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de yap­mış ol­duk­la­rı ve bun­dan son­ra ya­pa­cak ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­rip, emir ve ta­li­mat­la­rı­nı al­dı. Çam­lı­yay­la he­ye­ti­ni ol­duk­ça sı­cak kar­şı­la­yan ve ken­di­le­riy­le bir sü­re soh­bet eden MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin, ya­pı­lan ve ye­ni dö­nem de ya­pı­la­cak pro­je­le­ri çok be­ğen­di­ği ve Çam­lı­yay­la hal­kı­na da se­lam ve sev­gi­le­ri­ni ilet­ti­ği öğ­re­nil­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, zi­ya­ret son­ra­sın­da MHP Li­de­ri Dr. Dev­let Bah­çe­li’ye, bun­dan 25 yıl ön­ce Çam­lı­yay­la il­çe­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da çe­kil­miş olan por­tre­yi tak­dim eder­ken, eli­ni öpüp ha­yır du­ala­rı­nı al­dı­lar. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ve be­ra­be­rind­ki­ler, MHP Li­de­ri Bah­çe­li’yi zi­ya­re­ti son­ra­sı MHP Ye­rel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, MHP Ai­le, Ka­dın ve En­gel­li­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı Dr. Pe­lin Yı­lık, MHP Mes­le­ki ve Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile İliş­ki­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­şar Yıl­dı­rım, MHP Eko­no­mik ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar­dan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Fa­ruk Ak­su, MHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Ru­hi Er­soy, Ge­nel Baş­kan Dev­let Bah­çe­li’nin Özel Ka­lem Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mu­ham­med Bi­lal Ay­dın'ı zi­ya­ret et­ti­ler. Zi­ya­ret son­ra­sı ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı “Yo­ğun gün­de­mi­nin ara­sın­da biz­le­re va­kit ayı­ran, Çam­lı­yay­la’mı­zın her pro­je­si ile ya­kın­dan il­gi­le­nen Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­za yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­dik. Ken­di­le­ri­ne il­gi ve ala­ka­la­rı için şah­sım ve il­çe­miz hal­kı adı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak il­çe­mi­zi için plan­la­nan her pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­mek için ge­ce gün­düz de­me­den ça­lış­tık ve bun­dan son­ra da ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li be­yin de ifa­de et­ti­ği üze­re Çam­lı­yay­la’mı­zın bi­zim de gön­lü­müz­de çok ay­rı bir ye­ri var­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.