RUHİ KOÇAK: “CUMHURİYETİN  100. YILINDA TARSUS’A DEĞER  KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

abdullah - 31 Ekim 2023 Salı

RUHİ KOÇAK: “CUMHURİYETİN 100. YILINDA TARSUS’A DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

RUHİ KOÇAK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO)Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Tar­sus  Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li H. Ru­hi Ko­çak, Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lın­da ta­ri­hi­miz­den al­dık­la­rı güç­le ge­le­ce­ğe bü­yük bir ümit­le bak­tık­la­rı­nı söy­le­di. H. Ru­hi Ko­çak, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ön­der­li­ğin­de ve Türk mil­le­ti­nin ver­di­ği des­tan­sı mü­ca­de­le­nin so­nu­cu ku­ru­lan ve biz­le­re bı­ra­kı­lan en de­ğer­li mi­ras olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilan edi­li­şi­nin100. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yor ol­ma­nın bü­yük bir coş­ku, se­vinç ve gu­ru­ru­nu mil­let­çe ya­şı­yo­ruz. Ku­ru­luş ve kur­tu­lu­şun mi­ma­rı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün aç­tı­ğı yol­da 100 yıl bo­yun­ca, Türk mil­le­ti ba­ğım­sız­lık, la­ik­lik, de­mok­ra­si ve eşit­lik gi­bi te­mel de­ğer­le­re sı­kı sı­kı­ya bağ­lı kal­mış ve bu de­ğer­le­rin ışı­ğın­da iler­le­miş­tir. Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lı, bu de­ğer­le­rin ve ulu­sal bir­li­ğin kut­lan­dı­ğı, geç­mi­şin bü­yük ba­şa­rı­la­rı­nın ve ge­le­cek­te­ki umut­la­rın bir ara­ya gel­di­ği an­lam­lı bir ki­lo­met­re ta­şı­dı­r” de­di.  “100 yıl­dır da­ha da güç­le­nen ve kök­le­nen Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ışı­ğın­da bu­gün Tür­ki­ye’nin ikin­ci yüz­yı­lı­na gi­ri­yor ol­mak­tan bü­yük bir onur ve gu­rur du­yu­yo­ru­z” di­yen TSO Baş­ka­nı Ko­çak “Ül­ke­mi­zi geç­miş­ten ge­le­ce­ğe ta­şı­yan, ade­ta asır­lık bir köp­rü va­zi­fe­si gö­ren Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ikin­ci as­rın­da ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz adı­na ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız sür­dü­re­rek, her yö­nüy­le mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­nin üs­tü­ne ula­şa­ca­ğız. Biz­ler Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da ta­ri­hi­miz­den al­dı­ğı­mız güç­le ge­le­ce­ğe bü­yük bir ümit­le ba­kı­yor, emin adım­lar­la iler­le­me­ye de­vam edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Güç­lü eko­no­mi için da­ha çok kat­ma de­ğer­li üre­tim, ih­ra­cat ve is­tih­da­mın en önem­li he­def­le­ri ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Ko­çak “Böl­ge­miz ve Tar­sus’un sa­na­yi üs­sü ol­ma­sı­na ön­cü­lük ede­rek, Cum­hu­ri­ye­tin 100.yı­lın­da da Tar­sus’a de­ğer kat­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Kur­du­ğu­muz Tar­sus OSB bi­zim can da­ma­rı­mız ola­cak. Doğ­ru­dan 15 bin is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı­mız böl­ge­miz­de gün geç­tik­çe fab­ri­ka­la­rın yük­se­li­yor ol­du­ğu­nu gör­mek ger­çek­ten se­vin­di­ri­ci. En önem­li ese­ri­miz ola­rak gör­dü­ğü­müz pro­je­nin ta­ma­men ha­ya­ta geç­me­si için tüm gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Me­ga pro­je­ler ara­sın­da olan Çu­ku­ro­va Ha­va­li­ma­nı, Tür­ki­ye’nin ilk ta­rım tek­no­par­kı ve Ye­ni­ce lo­jis­tik üs­sü ile Tar­sus’u bü­yüt­mek ve kal­kın­dır­mak en ön­ce­li­ği­miz. Tar­sus’u ile­ri­ye ta­şı­ma ka­rar­lı­lı­ğı ve az­miy­le var gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk baş­ta ol­mak üze­re mil­le­ti­mi­zin son­su­za dek ba­ğım­sız ya­şa­ma­sı için, va­ta­nı uğ­ru­na can­la­rı­nı fe­da eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lı kut­lu ol­sun. Ni­ce yüz yıl­la­ra­” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.