KAYMAKAM FATİH ADIGÜZEL, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 31 Ekim 2023 Salı

KAYMAKAM FATİH ADIGÜZEL, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

KAYMAKAM ADIGÜZEL

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Fa­tih Adı­gü­zel, Hak­ka­ri'nin Çu­kur­ca il­çe­sin­de­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da şe­hit olan Pi­ya­de Uz­man Ça­vuş Oğuz­han Se­zer'in ai­le­si­ni zi­ya­ret et­ti.Kay­ma­kam Adı­gü­zel, Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li İba­det­tin Dü­zen­li ve ku­rum amir­le­ri ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da Şe­hit Oğuz­han Se­zer’in an­ne­si Za­ri­fe ve ba­ba­sı Ah­met Se­zer İle bir sü­re soh­bet et­ti. Şe­hit ai­le­si ile ya­kın­dan il­gi­le­nen ve 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ram­la­rı­nı kut­la­yan Kay­ma­kam Fa­tih Adı­gü­zel “Va­tan­la­rı uğ­ru­na can­la­rı­nı hi­çe sa­yan şe­hit ve ga­zi­le­ri­miz en de­ğer­li var­lık­la­rı­mız­dır. Dev­le­ti­miz tüm im­kan­la­rıy­la ya­nı­nız­da­dır. Siz­le­re ka­pı­la­rı­mız so­nu­na ka­dar her za­man açık­tır. Bu gün bu top­rak­lar­da şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­miz sa­ye­sin­de ra­hat­ça ya­şa­ya­bi­li­yo­ruz. Bu ve­si­le ile tüm şe­hit­le­ri­mi­ze ve ebe­di­ye­te in­ti­kal et­miş ga­zi­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met di­li­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze min­net ve şük­ran­la­rı­mı     su­nu­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.