MHP İLÇE BAŞKANI AKIN’DAN,  CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

abdullah - 31 Ekim 2023 Salı

MHP İLÇE BAŞKANI AKIN’DAN, CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

CUMHURİYETİN 100. YILI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ömer Akın, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yıl­dö­nü­mü­nü ilk gün­kü he­ye­ca­nı ile tek­rar­dan ya­şa­ma­nın gu­ru­ru içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. İl­çe Baş­ka­nı Akın, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın 100. Yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün 100 yıl ön­ce kur­du­ğu, de­mok­ra­si ve öz­gür­lü­ğü­mü­zün te­me­li­ni oluş­tu­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­miz, ebe­di­ye­te ka­dar ya­şa­ya­cak ve bu kut­lu ema­net her da­im dim­dik ayak­ta ka­la­cak­tır. Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li be­yin de ifa­de et­ti­ği üze­re is­tik­la­le tut­kun, is­tik­ba­le ha­zır, da­ha ni­ce yüz­yıl­la­ra olan ka­rar­lı­lı­ğı­mız­la Cum­hu­ri­yet'in 100. yı­lı Yü­ce Türk Mil­le­ti’ne kut­lu ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.