2. KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ’NDE BİSİKLET TUTKUNLARI 3 GÜN BOYUNCA TARİHİ KENT TARSUS’U PEDALLADI

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

2. KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ’NDE BİSİKLET TUTKUNLARI 3 GÜN BOYUNCA TARİHİ KENT TARSUS’U PEDALLADI

2. KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, spo­run ve spor­cu­nun ken­ti Mer­sin’e ka­zan­dır­dı­ğı or­ga­ni­zas­yon­lar­dan bi­ri­si olan ve bu yıl 2.’si ger­çek­leş­ti­ri­len Kle­opat­ra Bi­sik­let Fes­ti­va­li tüm coş­ku­suy­la 13 Ekim Cu­ma gü­nü baş­ma­dı ve dün ya­pı­lan et­kin­lik­ler­le ta­mam­lan­dı. baş­la­dı 25 il­den top­lam 500 bi­sik­let­li, 3 gün bo­yun­ca Tar­sus’un ta­ri­hi, tu­ris­tik ve do­ğal gü­zel­lik­le­rin­de pe­dal çe­vir­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, spo­run ve spor­cu­nun ken­ti Mer­sin’e ka­zan­dır­dı­ğı or­ga­ni­zas­yon­lar­dan bi­ri­si olan ve bu yıl 2.’si ger­çek­leş­ti­ri­len Kle­opat­ra Bi­sik­let Fes­ti­va­li tüm coş­ku­suy­la baş­la­dı. 25 il­den top­lam 500 bi­sik­let­li, 3 gün bo­yun­ca Tar­sus’un ta­ri­hi, tu­ris­tik ve do­ğal gü­zel­lik­le­rin­de pe­dal çe­vi­re­cek. Tar­sus’un en önem­li sim­ge­le­rin­den bi­ri olan Kle­opat­ra Ka­pı­sı’nda açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val, bi­sik­let tut­kun­la­rı­nın coş­ku­suy­la start ver­di. İlk ola­rak şe­hir mer­ke­zi tu­ru ger­çek­leş­ti­ren bi­sik­let­li­ler, ar­dın­dan Kle­opat­ra Ka­pı­sı’ndan ge­çe­rek ro­ta­la­rı­na de­vam et­ti.  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len fes­ti­va­le, Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­ri­nin ya­nı sı­ra, Mer­sin’de ya­şan Rus va­tan­daş­la­rı ve Al­man­ya’nın Köln ken­tin­den ge­len bi­sik­let­çi­ler de ka­tıl­dı. Bi­sik­let tut­kun­la­rı, fes­ti­val sü­re­si bo­yun­ca Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si’ne bağ­lı Tar­sus Genç­lik­le Kam­pı’na ağır­la­na­cak. Taş­kın: “A­ma­cı­mız; Tar­sus'u do­ğa­sıy­la ta­ri­hiy­le, lez­zet­le­riy­le ka­tı­lım­cı­la­ra ya­şat­ma­k” Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Em­rul­lah Taş­kın fes­ti­va­lin ga­yet gü­zel geç­ti­ğin­den söz ede­rek, “K­le­opat­ra Bi­sik­let Fes­ti­va­li’nin bu yıl 2.’si­ni ya­pı­yo­ruz. Yük­sek bir ka­tı­lım var. Ha­va çok gü­zel. Ama­cı­mız; il dı­şın­dan ge­len mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en iyi şe­kil­de ağır­la­mak, Tar­sus'u; do­ğa­sıy­la ta­ri­hiy­le, lez­zet­le­riy­le on­la­ra ya­şat­mak. Da­ha son­ra da gü­zel bir şe­kil­de uğur­la­mak. Bü­tün ka­tı­lım­cı­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Fes­ti­val 3 gün sü­rü­yor. De­ği­şik etap­lar­dan olu­şu­yor. Mi­sa­fir­le­ri­mi­zi Genç­lik Kam­pı’mız­da ko­nak­la­tı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Cer­ra­hoğ­lu: “He­pi­mi­zin gön­lün­de bir amaç ya­tı­yor; işi­mi­ze, oku­lu­mu­za bi­sik­let­le gi­de­bil­mek is­ti­yo­ru­z” Açı­lış­ta ko­nu­şan ön­ce­ki dö­nem Tar­sus Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Ali Cer­ra­hoğ­lu, “Bu fes­ti­va­li Tar­sus Kent Kon­se­yi Bi­sik­let Top­lu­lu­ğu ola­rak, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te ya­pı­yo­ruz. Bu fes­ti­val­de ge­ze­ce­ğiz, Tar­sus'un kent do­ku­su­nu, 10 bin yıl­lık ta­ri­hi­ni, ova­la­rı­nı ve göl­le­ri­ni hep be­ra­ber gö­re­ce­ğiz. Hoş­ça va­kit ge­çi­re­ce­ğiz, dost­luk­la­rı­mı­zı pe­kiş­ti­re­ce­ğiz ama he­pi­mi­zin gön­lün­de, kal­bin­de bir de amaç ya­tı­yor. Biz­ler işi­mi­ze, oku­lu­mu­za, alış­ve­ri­şi­mi­ze bi­sik­let­le gi­de­bil­mek is­ti­yo­ruz. Bu­nun için hep be­ra­ber mü­ca­de­le edi­yo­ru­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­di­le­ri­ni des­tek­le­rin­den de söz eden Cer­ra­hoğ­lu, “Bü­tün ku­rum­la­rı­mız bi­zi çok des­tek­li­yor. Ya­vaş ya­vaş ola­cak ama biz so­kak­lar­da ne ka­dar çok gö­rü­nür­sek, ne ka­dar ka­la­ba­lık olur­sak, ne ka­dar çok ta­lep eder­sek on­la­rın da eli­ni güç­len­di­re­ce­ğiz ve ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. So­nuç­ta bi­sik­le­tin sağ­lık­lı bir ula­şım şek­li ve te­miz ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Siz­ler de bu­na çok kat­kı ve­ri­yor­su­nu­z” de­di. Cer­ra­hoğ­lu, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer bu işin mi­ma­rı ve des­tek­çi­mi­z” di­ye ko­nu­şa­rak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile fes­ti­val­de eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Bi­sik­let tut­kun­la­rı bu fes­ti­val­de bu­luş­tu Fes­ti­va­le Mer­sin’den ka­tı­lan bi­sik­let­li­ler­den Sa­li­ha De­mi­röz, “Fes­ti­va­le geç­ti­ği­miz yıl­lar­da da ka­tıl­dım. Çok gü­zel ve ke­yif­li ge­çi­yor. Çok mem­nu­num. 2019’dan bu ya­na bi­sik­let sü­rü­yo­rum. Bü­yük­şe­hir’in bi­sik­let­li­ler için yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı çok gü­zel bu­lu­yo­rum. Çok gü­zel bir far­kın­da­lık ka­zan­dı­rı­lı­yor, gü­zel ya­tı­rım­lar ya­pı­lı­yor. Mem­nu­nu­m” de­di. Bi­sik­let­li­ler­den Nur­ten As­lan Ok­tan da Mer­sin’den ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Böy­le bir et­kin­lik dü­zen­len­di­ği için çok mut­lu­yuz. Ço­cuk­lu­ğum­dan bu ya­na bi­sik­let kul­la­nı­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Bi­sik­let tut­ku­nu Emi­re Gür ise, “Ye­ni ye­ni bi­sik­let kul­lan­ma­ya baş­la­dım. Tam sü­re­me­sem de ba­ya­ğı alış­tım. Fes­ti­val çok gü­zel ve eğ­len­ce­li. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­miz gü­zel ça­lı­şı­yo­r” de­di. Ka­tı­lım­cı­lar­dan Ha­ti­ce Ön­de­mir de fes­ti­va­le ilk de­fa ka­tıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­rir­ken, “3 yıl­dır bi­sik­let kul­la­nı­yo­rum. Çok gü­zel ve sü­per. Süs­lü ka­dın­la­ra da bu­na da ka­tıl­dım, çok gü­zel, sü­per. Ben bi­sik­le­ti sağ­lık, spor ve her amaç­la kul­la­nı­yo­rum. Ara­ba­dan in, bi­sik­le­te bin. Çok gü­zel bir şe­y” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.