BAŞKAN SEÇER, MESKİ’NİN ‘ANJİYO’  SİSTEMİNİ YERİNDE İNCELEDİ

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

BAŞKAN SEÇER, MESKİ’NİN ‘ANJİYO’ SİSTEMİNİ YERİNDE İNCELEDİ

ANJİYO SİSTEMİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ‘Mer­sin İli Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Alt­ya­pı Hat­la­rı­nın Te­miz­len­me­si, Gö­rün­tü­len­me­si ve Fre­ze­len­me­si İle Nok­ta­sal Kap­la­ma Ya­pıl­ma­sı İşi’ni in­ce­le­di. Gö­rün­tü­le­me ara­cın­da ek­ran­dan ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­yen ve ekip­ten bil­gi­ler alan Baş­kan Se­çer, bu ça­lış­ma­nın Tür­ki­ye’de bir ilk ol­du­ğu­nu vur­gu­lar­ken, bir in­san vü­cu­du­na an­ji­yo ya­pıl­ma­sı gi­bi, MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­rak şeh­rin alt­ya­pı­sın­da da an­ji­yo yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı üze­rin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İr­fan Kork­maz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Da­nış­ma­nı Er­tan Li­man, MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı ve tek­nik ekip yer al­dı. Olu­şa­bi­le­cek su bas­kın­la­rı ile se­lin önü­ne geç­mek amaç­la­nı­yor MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bu iş­lem ile yo­ğun ya­ğış­lar­dan do­la­yı olu­şa­bi­le­cek su bas­kın­la­rı ve se­lin önü­ne geç­me­yi amaç­lı­yor. Ça­lış­ma ile muh­te­lif ma­hal­le­ler­de MES­Kİ’ ye ait alt­ya­pı­la­rın gö­rün­tü­le­ri­nin alı­na­rak hat içe­ri­sin­de bi­ri­ken tor­tu­nun te­miz­len­me­si, ağaç kök­le­ri ve tı­kan­ma­la­ra se­bep olan alt­ya­pı bağ­lan­tı ele­man­la­rı­nın akı­şı­nın sağ­lan­ma­sı, alt­ya­pı­la­rın bü­tün­lü­ğü­nün bo­zul­du­ğu kı­sım­lar­da kap­la­ma ya­pıl­ma­sı ve as­falt al­tın­da kal­mış olan mu­aye­ne ba­ca­la­rı­nın bu­lun­ma­sı amaç­la­nı­yor. To­ros­lar İl­çe­si Os­ma­ni­ye, Yu­suf Kı­lıç, Ak­be­len ve Çu­ku­ro­va ma­hal­le­le­ri ile Ye­ni­şe­hir İl­çe­si Bah­çe­li­ev­ler, Fu­at Mo­rel, Gü­ve­nev­ler ma­hal­le­le­ri ile Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı’nde te­miz­lik, ba­ca yük­sel­til­me­si ve ız­ga­ra te­miz­li­ği ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Mer­sin ge­ne­lin­de­ki te­miz­le­me iş­lem­le­ri de­vam ede­cek. “Da­ha ön­ce alt­ya­pı ya­pı­lır­ken ya­pıl­ma­sı ge­re­ken iş­ler ya­pıl­ma­mış, son­ra olu­şan so­run­lar da ha­lı­nın al­tı­na sü­pü­rül­mü­ş” Baş­kan Va­hap Se­çer, gö­zet­le­me ara­cın­da yap­tı­ğı in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan, “Da­ha ön­ce alt­ya­pı ya­pı­lır­ken ya­pıl­ma­sı ge­re­ken iş­ler ya­pıl­ma­mış, son­ra olu­şan so­run­lar da ha­lı­nın al­tı­na sü­pü­rül­müş. Ha­lı­nın al­tın­da kir top­lan­mış ve hem mik­ta­rı yük­sel­miş hem de ka­tı­laş­mış. Ya­ni çö­zü­mü zor ol­mu­ş” de­di. Yıl­la­rın bi­rik­miş so­run­la­rı­nı çöz­me­ye ça­lış­tık­la­rın­dan söz eden Baş­kan Se­çer, “Do­ğal ola­rak on yıl­lar ön­ce Mer­sin'in alt­ya­pı­sı ya­pıl­mış ama o gü­nün tek­no­lo­ji­si, o gü­nün be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­na gö­re bir hay­li so­run ya­ra­ta­cak ima­lat­lar ol­muş. Şu an­da Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı’nda­yız. Bu­ra­da­ki yağ­mur­su­yu hat­tı­nın bo­ru­su­nun ça­pı 60 san­ti­met­re. An­cak bak­tı­ğı­nız za­man bu bo­ru­nun ya­rı­sı pis­lik­le dol­muş. Top­rak par­ça­la­rı, kök par­ça­la­rı, ça­kıl­lar, kum­lar­la dol­muş. Siz ne ka­dar yer al­tın­da­ki sis­te­me yağ­mur su­yu­nu ak­ta­ra­yım di­ye ro­gar­la­rı te­miz­ler­se­niz te­miz­le­yin, gi­de­cek yer yok. Do­ğal ola­rak da aşı­rı ve ani yağ­mur­lar­da sel bas­kın­la­rı olu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. “Bu ya­pı­lan ça­lış­ma Tür­ki­ye'de bir il­k” Ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri bu sis­tem ile na­sıl bir ça­lış­ma sür­dür­dük­le­ri­ni ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Bu ya­pı­lan ça­lış­ma Tür­ki­ye'de bir ilk. Ön­ce bir gö­zet­le­me ya­pı­yo­ruz. İn­sa­nın MR’ının çe­kil­me­si­ni, an­ji­yo­yu dü­şü­nün; gi­ri­yor­su­nuz ne­yi var, ne­yi yok ora­da­ki du­ru­mu göz­lem­li­yor­su­nuz. Biz ay­nı şe­kil­de alt­ya­pı­ya bir an­ji­yo ya­pı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Gö­rün­tü­le­me ara­cı içe­ri­sin­de ek­ran­dan ekip­le­rin yap­tı­ğı ça­lış­ma­yı in­ce­le­di­ği­ni ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Bu bo­ru­nun içe­ri­si­ne top­lan­mış, bi­rik­miş, sert­leş­miş o bi­ri­kin­ti­le­ri ön­ce bir gev­şe­ti­yor ve kom­bi­ne araç­lar­la o pis­lik­ler ora­dan çe­ki­li­yor ve bo­ru açı­lı­yor, te­miz­le­ni­yor. Da­ha ön­ce ya­pı­lan ima­lat­lar da ba­ca yer­le­ri de stan­dart­la­ra uy­gun ya­pıl­ma­mış. Şim­di biz on­la­rı da stan­dart ha­le ge­ti­ri­yo­ruz. Ba­ca­lar ek­sik kal­mış, yük­sek kal­mış, bir stan­dar­di­zas­yon sağ­lan­ma­mış. On­la­rı yer dü­ze­yi­ne alı­yo­ruz ya da ek­sik­se ta­mam­lı­yo­ruz. Eğer ye­ral­tın­da sis­tem­de kı­rık­lar oluş­muş­sa ya da bo­zul­ma­lar oluş­tur­muş­sa gir­me­den içe­ri­sin­de ma­ki­ne­ler ile ta­mi­ra­tı­nı da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ya­ni as­lın­da bir an­lam­da es­ki sis­te­mi ye­ni­li­yo­ruz. Ye­ni bir alt­ya­pı ya­pı­yor­muş gi­bi dü­şü­nü­n” de­di. “Biz bun­la­rın tek tek tüm Mer­sin’de tes­pit­le­ri­ni ya­pıp, te­miz­lik­le­ri­ni ya­pa­ca­ğı­z” Ye­ni bir alt ya­pı yap­mak­tan zi­ya­de da­ha az ma­li­yet­le şeh­rin alt ya­pı­sı­nı ye­ni­le­dik­le­rin­den söz eden Se­çer, “Ye­ni bir alt­ya­pı­ya 10 li­ra har­ca­ya­cak­sa­nız, şim­di siz 1, 1 bu­çuk li­ra har­ca­ya­rak, alt­ya­pı­nı­zın bü­tün ek­sik kal­mış, za­man­la ih­mal edil­miş, te­miz­len­me­miş bü­tün iş­le­ri­ni de çö­zü­yor­su­nuz. Dü­şü­nün; alt­ya­pı­yı ya­pı­yor­su­nuz, ken­di ha­li­ne bı­ra­kı­yor­su­nuz, üze­rin­den 2030 yıl geç­miş, hiç­bir iş­lem yap­ma­mış­sı­nız. Bu­nun için­de ne var, ne yok, bu­ra­sı tı­kan­mış mı, te­miz­len­me­miş mi, te­miz­len­miş mi kim­se­nin ak­lı­na gel­me­miş. Şim­di biz bun­la­rın tek tek tüm Mer­sin’de tes­pit­le­ri­ni ya­pıp, te­miz­lik­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Ar­tık yü­zey su­la­rı alt­ya­pı­ya çok da­ha ra­hat da­hil ola­cak, yağ­mur su­yu sis­tem­le­ri­ne gi­re­cek. Ora­dan da de­ni­ze ni­ha­i nok­ta­da bun­la­rın de­şar­jı sağ­lan­mış ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.