ÇİFTÇİ KADINLARIN YANINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR VAR

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

ÇİFTÇİ KADINLARIN YANINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR VAR

ÇİFTÇİ KADINLARIMIZ

MER­SİN BŞB. BA­SIN) Tür­ki­ye’de­ki eko­no­mik kal­kın­ma­nın en önem­li ya­pı taş­la­rın­dan bi­ri olan ta­rım­sal üre­tim­de bü­yük bir ro­le sa­hip olan ka­dın­lar, ver­dik­le­ri emek ve alın­te­ri ile eko­no­mik kal­kın­ma­da da ne den­li önem­li ol­duk­la­rı­nı gös­te­re­rek ta­rı­mın her ala­nın­da yer al­ma­ya de­vam edi­yor. Hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­den mey­ve­seb­ze üre­ti­ci­li­ği­ne, ba­lık­çı­lık­tan arı­cı­lı­ğa ka­dar ta­rı­mın her ala­nın­da var olan üre­ti­ci ka­dın­lar; Tür­ki­ye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi ‘Ta­rım Ken­ti’ Mer­sin’de de ad­la­rın­dan sık­ça söz et­ti­ri­yor. Çift­çi Ba­si­ret Ka­ra, hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­si Esin Ça­pan ve ba­lık­çı De­niz Ak­ba­ş… Her bi­ri Mer­sin’in fark­lı nok­ta­la­rın­da fark­lı üre­tim alan­la­rıy­la uğ­ra­şan üre­ti­ci ka­dın­lar­dan sa­de­ce bir­ka­çı. Hep­si­nin or­tak özel­li­ği ise Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ta­nış­mış ol­ma­la­rı. Ka­dın­lar Bü­yük­şe­hir ile ha­ya­ta da­ha öz­gü­ven­li ba­kı­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ka­dın­la­rın ha­ya­tın her ala­nın­da ol­du­ğu gi­bi ta­rım­da­ki var­lı­ğı­nın da öne­mi­nin bi­lin­ciy­le, ta­rım­sal üre­ti­me da­ha faz­la ka­tıl­ma­la­rı ve eko­no­mik an­lam­da güç­len­me­le­ri için des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir’in üre­ti­me ve üre­ti­ci­ye yö­ne­lik pro­je­le­rin­den ya­rar­la­nan üre­ti­ci ka­dın­lar, bu sa­ye­de ta­rım­da da­ha faz­la yer ala­bi­li­yor, eko­no­mik an­lam­da güç­len­dik­çe öz­gür­le­şi­yor ve ha­ya­ta da­ha öz­gü­ven­li ba­kı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­den ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim’ pro­je­sin­den bu­gü­ne ka­dar 121 ka­dın ya­rar­la­nır­ken, ‘A­rı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne Alet Ekip­man Des­te­ği’ pro­je­sin­den ise 133 ka­dın fay­da­lan­dı. Bü­yük­şe­hir’in fi­de ve fi­dan des­te­ği sun­du­ğu ‘Des­tek Bü­yük­şe­hir’den, Üre­tim Çift­çi’den’ pro­je­siy­le de 2 bin 27 ka­dın, üret­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken, Bü­yük­şe­hir’in en ye­ni pro­je­le­rin­den olan ‘Des­tek Bü­yük­şe­hir’den Kıs­met De­niz­den’ pro­je­si kap­sa­mın­da ise 30 ka­dın ba­lık­çı bu se­zon Bü­yük­şe­hir’in ken­di­le­ri­ne sun­du­ğu ekip­man­lar­la de­ni­ze açıl­dı. Çift­çi Ba­si­ret Ka­ra: Bü­yük­şe­hir’in des­te­ği üre­ti­ci­ler için çok önem­li­” 36 ya­şın­da­ki Ba­si­ret Ka­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin avo­ka­do fi­da­nı des­te­ğin­den ya­rar­la­nan ka­dın üre­ti­ci­ler­den. 10 yıl­dır çift­çi­lik yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği­ni te­sa­dü­fen duy­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Baş­vur­dum, olum­lu dö­nüş ol­du. Çok da iyi ol­du. İyi ki de ol­du. 3, 3 bu­çuk yıl­dır avo­ka­do­ya dö­nüş ya­pı­yo­ru­z” de­di. Bü­yük­şe­hir’in des­te­ği­nin üre­ti­ci­ler için önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ka­ra, “Ben da­ha ön­ce araş­tır­dım, ma­li­yet ola­rak ya­rı ya­rı­ya dü­şük ma­li­yet. Bu­gün­ler­de bü­tün ma­li­yet­ler art­tı­ğı için fi­dan fi­yat­la­rı da ar­tı­yor. Ya­rı ya­rı­ya­nın bi­le üze­rin­de çok gü­zel bir des­tek bu bi­zim için. 3 fi­da­nın ye­ri­ne 56 fi­dan al­mış olu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Ka­dın üre­ti­ci­ye des­tek ve­ril­me­si müt­hiş de­re­ce­de gü­ze­l” Ka­ra, “Ka­dın üre­ti­ci­ye des­tek ve­ril­me­si müt­hiş de­re­ce­de gü­zel bir şe­y” der­ken, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e, “Ken­di­si­nin de zi­ra­at kö­ken­li bi­ri­si ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Ken­di­si­ne te­şek­kür ede­rim, çok gü­zel bir uy­gu­la­ma. İn­şal­lah bu şe­kil­de de hep de­vam eder. Ka­dın üre­ti­ci sa­yı­mız da ar­ta­r” cüm­le­le­riy­le te­şek­kür et­ti. Üre­ti­me ce­sa­ret ede­me­yen ka­dın­lar için de tav­si­ye­ler­de bu­lu­nan Ka­ra, “Ev­de otur­ma­sın­dan­sa kü­çük bir ho­bi bah­çe­si de ol­sa ora­dan iler­le­te­rek işi­ni yü­rü­te­bi­lir. Bü­tün ka­dın­lar yap­ma­lı bu­nu. Hiç­bir ka­dın evin­de otur­ma­sın. Ça­lış­sın ken­di ka­zan­cı­nı ken­di ka­zan­sı­n” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­si Esin Ça­pan: “Bu tür teş­vik­ler biz­le­re ye­ni bir umut olu­yo­r” Hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­si Esin Ça­pan ise, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin 2020 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim Pro­je­si’ ile ulaş­tı­ğı ka­dın­lar­dan bi­ri­si. Bir­kaç se­ne ön­ce­si­ne ka­dar hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan fa­kat ar­tan gir­di ma­li­yet­le­ri se­be­biy­le bü­yük­baş hay­van­la­rı­nı sa­tan Ça­pan ai­le­si, Bü­yük­şe­hir’in ta­rım­sal des­tek pro­je­si ile ye­ni­den hay­van­cı­lı­ğa dön­dü. Esin Ça­pan, şim­di­ler­de vak­ti­nin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu hay­van­lar­la iç içe ge­çi­ri­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üre­ti­ci­le­re sağ­la­dı­ğı pro­je­yi du­yup baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı ak­ta­ran Esin Ça­pan, “Muh­ta­rı­mız sos­yal med­ya­dan pro­jey­le il­gi­li pay­la­şım yap­mış­tı. Biz de pro­je­ye baş­vu­ru yap­tık ve ba­na çık­tı. Kü­çük­lü­ğüm­den be­ri hay­van­la­rı­mız var­dı. Bi­ze çık­tı­ğı­nı gö­rün­ce çok mut­lu ol­duk. Hay­van­lar­la uğ­raş­ma­yı se­vi­yo­ruz. Zor yan­la­rı da var, ko­lay yan­la­rı da. Hay­van­la­rı sev­di­ğim için ba­na gü­zel ge­li­yo­r” de­di. Güb­re, ma­zot ve yem fi­yat­la­rı­nın son yıl­lar­da çok art­ma­sı se­be­biy­le in­san­la­rın ta­rım ve hay­van­cı­lık­tan eli­ni çek­ti­ği­ni be­lir­ten Ça­pan, “Ar­tık her şey çok pa­ha­lı­laş­tı. Ge­çin­mek çok zor. Ta­rım ve hay­van­cı­lık­tan kim­se pa­ra ka­za­na­mı­yor. Bu tarz teş­vik­ler; üre­ti­ci­le­re ye­ni bir umut ka­pı­sı olup, ne­fes al­dı­rı­yor. Ay­nı za­man­da üret­me­mi­ze de fay­da sağ­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Ka­dın is­ter­se her şe­yi ya­pa­r” Ça­pan, pro­je­le­rin hem gü­zel hem de teş­vik edi­ci pro­je­ler ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “Ka­dın is­ter­se her şe­yi ya­par. 25 ya­şın­da ol­ma­ma rağ­men ben hay­van­lar­la uğ­ra­şıp bu işin al­tın­dan kal­ka­bi­li­yo­rum. Ai­le­me kat­kı sağ­la­ya­bi­li­yo­rum. Di­ğer ka­dın­lar da pro­je­ye baş­vu­ru yap­sın. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu teş­vi­ki sa­ye­sin­de üre­ti­min de­vam­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­lık­çı De­niz Ak­baş: “Ü­re­ti­ci ola­rak bu tür des­tek­ler bi­zi çok mut­lu edi­yo­r” Bü­yük­şe­hir’in ye­ni des­tek­le­rin­den olan ‘Des­tek Bü­yük­şe­hir’den Kıs­met De­niz­den’ pro­je­sin­den ya­rar­la­nan De­niz Ak­baş da, Bü­yük­şe­hir’in des­te­ği­ni ala­rak üre­tim ya­pan ve eme­ği­ni ka­zan­ca dö­nüş­tü­ren ka­dın­lar­dan sa­de­ce bi­ri. Ba­lık­çı­lı­ğın çok zor bir mes­lek ol­du­ğu­nu ve Bü­yük­şe­hir’in ver­di­ği des­tek ile ra­hat bir ne­fes al­dık­la­rı­nı be­lir­ten De­niz Ak­baş, “Ba­lık­çı­lık ger­çek­ten zor bir mes­lek. Biz­ler ele­man pa­ra­sı ver­me­mek için ak­şa­ma ka­dar uğ­ra­şı­yo­ruz. Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e ver­di­ği des­tek­ler­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Her şey çok pa­ha­lı, ma­zot, ağ üc­ret­le­ri al­dı ba­şı­nı gi­di­yor. Bu des­tek­ler çok gu­rur ve­ri­ci. Ge­çen ara­dı­lar ‘Ge­lin Ka­ra­du­var’da bir et­kin­li­ği­miz var. Bo­ya, çiz­me mu­şam­ba ve­ri­le­cek’ de­di­ler. Bun­lar bi­zi o ka­dar mut­lu et­ti ki. Çün­kü biz­ler göz ar­dı edi­len in­san­la­rız. Ba­lık­çı de­di­ği­niz za­man ge­ri kal­mış bir plan­da­yız. Üre­ti­ci ola­rak bu tür des­tek­ler bi­zi çok mut­lu edi­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.