BELEDİYE BAŞKANI  BOZDOĞAN: “BİZLER HİZMETLERİ,  HER KESİME  ULAŞTIRMANIN  GAYRETİNDEYİZ”

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “BİZLER HİZMETLERİ, HER KESİME ULAŞTIRMANIN GAYRETİNDEYİZ”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den bu­gü­ne ka­dar ha­ya­ta ge­çi­ri­len pek çok pro­je­nin ye­ri­ne ye­ni­le­ri ek­len­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, bir­leş­ti­ri­ci ve bü­tün­leş­ti­ri­ci po­li­ti­ka­lar ile top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, sık sık Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve Dai­re Mü­dür­le­ri ile bir ara­ya ge­le­rek hal­kı­mı­zın di­lek, şi­ka­yet ve öne­ri­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me fır­sa­tı bul­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “Or­tak akıl­la fi­kir­ler üret­mek ama­cıy­la ya­pı­lan bu top­lan­tı­lar sa­ye­sin­de so­ru­lan so­ru­lar ve ta­lep edi­len ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da tüm ekip­le­ri­miz ça­lı­şı­yor. Kı­sa bir­leş­ti­ri­ci ve bü­tün­leş­ti­ri­ci po­li­ti­ka ile top­lu­mun her ke­si­mi­ne ula­şı­yo­ruz. Bu ne­den­le de bi­rin­ci ağız­dan ce­vap alan va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mı her ge­çen gün ar­tı­yo­r” de­di.Tar­sus  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, De­mok­ra­si ka­za­nım­la­rı­nın ışı­ğın­da kar­şı­lık­lı ya­pı­lan is­ti­şa­re­ler ve fi­kir alış­ve­riş­le­rin, her dü­zey­de sür­dü­rü­le­bi­lir ve kap­sa­yı­cı hiz­met­le­rin te­me­li­ni oluş­tur­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di.