BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI, GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI, GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, es­naf ve va­tan­daş zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da on­la­rın gö­rüş­le­ri­ni ala­rak pro­je­ler üret­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ye­ni dö­nem­de de de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret­ti sı­ra­sın­da, Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü­müz Şa­hin Tur­gut ile Çam­lı­yay­la il­çe­si­nin ge­li­şi­mi ve kal­kın­ma­sı yö­ne­lik is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Çam­lı­yay­la’nın da­ha da gü­zel­leş­me­si ve ge­liş­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Biz, Be­le­di­ye­ci­li­ğin gö­nül işi ol­du­ğu­nu her za­man ifa­de edi­yo­ruz. İn­san mer­kez­li, hiz­met odak­lı, ka­li­te­li, ta­sar­ruf­lu, et­kin ve ve­rim­li hiz­met sun­ma an­la­yı­şı ile ya­ni Gö­nül Be­le­di­ye­ci­li­ği ile ha­re­ket edi­yo­ruz. Çam­lı­yay­la il­çe­mi­zi bir bü­tün ola­rak gö­rü­yor, mer­kez ve 11 kır­sal ma­hal­le­sin­de otu­ran in­san­la­rı­mı­zı ku­cak­la­ya­rak her ma­hal­le­nin ih­ti­yaç­la­rı­nı ay­rı ay­rı plan­lı­yo­ru­z” de­di. 31 Mart’ta 2024 yı­lın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de ye­ni­den aday ola­ca­ğı­nın da al­tı­nı çi­zen Baş­kan Te­pe­bağ­lı, si­ya­se­ti de be­le­di­ye­ci­li­ği de hal­kı için yap­tı­ğı­nı, iyi ve kö­tü gün­le­rin­de on­la­rın ya­nın­da ol­mak­tan da bü­yük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.