AHMET ŞEN, TARSUS’TA ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

AHMET ŞEN, TARSUS’TA ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AHMET ŞEN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı Li­sans­lı Ha­ri­ta ve Ka­das­tro Mü­hen­di­si Ah­met Şen, es­naf­la­rın ül­ke eko­no­mi­si­nin bel ke­mi­ği ve lo­ko­mo­ti­fi ol­du­ğu­nu söy­le­di.İŞ­GEM ve Sa­na­yi Si­te­si son­ra­sın­da Cet­vel mev­ki­in­de es­naf zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­ti­ren MHP’li Ah­met Şen, zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, es­na­fın des­te­ği ve Tar­sus’a olan sev­gi­si­nin iler­le­me­si için bü­yük bir iti­ci güç ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tar­sus es­na­fı­nın gi­ri­şim­ci­li­ği ve eko­no­mi­ye kat­kı­sı­nın bü­yük ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ah­met Şen, “Se­çim ça­lış­ma­la­rım kap­sa­mın­da özel­lik­le kü­çük es­na­fı­mı­zı zi­ya­ret edi­yo­rum. Bu zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da kü­çük es­na­fı­mı­zın ül­ke eko­no­mi­si­nin bel ke­mi­ği ve lo­ko­mo­ti­fi ol­du­ğu­nu bir kez da­ha göz­lem­le­dim. Aday olup Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­me­miz ha­lin­de bü­yü­mek is­te­yen kü­çük es­naf­la­rı­mı­za des­tek ve­re­ce­ği­miz­den hiç kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sı­n” de­di. MHP Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı Ah­met Şen, es­naf zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da par­ti­si­ne ve ken­di­si­ne gös­te­ri­len ya­kın il­gi­den de mem­nun kal­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.