MUSTAFA TEKE: “AKDENİZ  MEYVE SİNEĞİ, EKONOMİK  KAYIPLARA SEBEP OLUYOR”

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

MUSTAFA TEKE: “AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ, EKONOMİK KAYIPLARA SEBEP OLUYOR”

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, ha­sat dö­ne­mi­nin yak­laş­tı­ğı bu­gün­ler­de tar­la ve bah­çe­ler­de sık­ça gö­rü­len Ak­de­niz Mey­ve Si­ne­ği­nin eko­no­mik ka­yıp­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. Ak­de­niz Mey­ve Si­ne­ği za­rar­lı­sı­na kar­şı Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı­nın ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­da bu­lu­nan Bor­sa Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke “Ü­re­ti­mi­miz ne ka­dar ka­li­te­li olur­sa, ne ka­dar ve­rim yük­sek olur­sa ül­ke­miz ve üre­ti­ci­le­ri­miz o den­li fay­da­la­nıp, kal­kı­na­cak­tır. Ar­tık önü­müz­de­ki yı­lın sa­vaş­la­rı gı­da sa­vaş­la­rı ola­cak­tır. Rab­bi­miz o ka­dar ve­rim­li top­rak­lar bah­şet­miş ki ül­ke­mi­ze, onun için biz­de bu top­rak­lar­dan en sağ­lık­lı, en ka­li­te­li, en ve­rim­li ve en yük­sek re­kol­te­yi al­ma­lı­yı­z” de­di. Üre­ti­ci­le­ri­miz ve­rim­li ve ka­li­te­li üre­tim ya­pa­cak, ih­ra­cat­çı­mız ürün­le­ri hak edi­len fi­yat­tan sa­tın ala­cak ve yurt­dı­şı­na en yük­sek fi­yat­tan sa­ta­cak. Bu­nun için he­pi­mi­ze önem­li gö­rev­ler dü­şü­yor. Böl­ge­miz üre­ti­ci­si­nin Ak­de­niz Mey­ve Si­ne­ği ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da bi­linç­len­di­ril­me­si­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Baş­kan Te­ke “2016 yı­lın­dan bu ya­na Ak­de­niz Mey­ve Si­ne­ği Mü­ca­de­le­si Pi­lot Pro­je­si Kap­sa­mın­da, İl­çe Ta­rım Mü­dür­lü­ğü­müz­le ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de fa­ali­yet­le­re des­tek ver­mek­te­yiz. Bu za­rar­lı­ya kar­şı bah­çe­ler­de, na­kil araç­la­rın­da, iş­le­me ve pa­ket­le­me te­sis­le­rin­de, sa­tış nok­ta­la­rın­da, çöp ve atık top­la­ma alan­la­rın­da et­kin mü­ca­de­le ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. İh­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın da pa­ket­le­me ve iş­le­me te­sis­le­rin­de bu­la­şık mey­ve­nin ayık­lan­ma­sı, uy­gun ko­şul­lar­da top­lan­ma­sı, top­ra­ğa gö­mü­le­rek im­ha edil­me­si ko­nu­sun­da ge­rek­li ted­bir­le­ri uy­gu­lu­yor, ça­lı­şan­la­rı­na da eği­tim ver­me­si ge­re­ki­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Za­rar­lı­ya kar­şı mü­ca­de­le­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pan Bor­sa Baş­ka­nı Te­ke “Mey­ve­de yüz­de 8090’a ka­dar za­rar ve­ren, mey­ve üre­ti­mi­ne ol­du­ğu ka­dar ih­ra­ca­tın­da da bü­yük ka­yıp­la­ra ne­den olan Ak­de­niz Mey­ve Si­ne­ği ile mü­ca­de­le­nin öne­mi her ge­çen gün art­mak­ta. Ürün ve ka­li­te kay­bı­na ne­den ol­ma­sı ne­de­niy­le ih­ra­ca­tı da olum­suz et­ki­le­yen za­rar­lı, şef­ta­li, ka­yı­sı, nek­ta­rin, erik ve na­ren­ci­ye gi­bi bir­çok ürü­nü teh­dit edi­yor. bu so­ru­nun üs­te­sin­den gel­mek için bir­lik­te mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Bi­zim bu­ra­dan bir de ta­le­bi­miz ola­cak; Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, 20182020 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan 3 yıl sü­rey­le, 10,5 mil­yon TL büt­çey­le des­tek­le­nen ve za­rar­lı po­pü­las­yo­nu­nu %40’dan %1 e dü­şü­ren pro­je­nin de­vam et­ti­ril­me­si ve tu­zak des­tek­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı­dı­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.