KAYMAKAM ADIGÜZEL, ŞEHİT  AKIN’IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 17 Ekim 2023 Salı

KAYMAKAM ADIGÜZEL, ŞEHİT AKIN’IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

ŞEHİT KABRİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Fa­tih Adı­gü­zel, Şe­hit To­üp­çu Üs­teğ­men İs­met Akın’ın il­çe­ye bağ­lı Ki­se­cik Ma­hal­le­sin­de­ki kab­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Kay­ma­kam Adı­gü­zel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ve di­ğer ku­rum amir­le­ri ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da şe­hi­din kab­ri ba­şın­da du­a et­ti. Kay­ma­kam Fa­tih Adı­gü­zel, şe­hit bak­ri zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Şe­hit­le­ri­mi­zin ema­net­le­ri­ni her da­im ko­ru­yup kol­la­ya­ca­ğız. Dev­le­ti­mi­zin im­kan­la­rı­nı hiç­bir za­man on­lar­dan esir­ge­me­ye­ce­ğiz ve her za­man ya­nı­nız­da ola­ca­ğı­z” de­di.   Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ise, “Dev­le­ti­mi­zin, mil­le­ti­mi­zin ve Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak her za­man Şe­hit ai­le­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­duk ve bun­dan son­ra­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ben bu ve­si­ley­le bi­ri kez da­ha tüm şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.