BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NU GENEL MERKEZ’DE ZİYARET ETTİ

abdullah - 19 Eylül 2023 Salı

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NU GENEL MERKEZ’DE ZİYARET ETTİ

KILIÇDAROĞLU-BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu bir di­zi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re git­ti An­ka­ra’da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu zi­ya­ret et­ti.Baş­kan Boz­do­ğan, CHP Ge­nel Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen zi­ya­ret son­ra­sı ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, zi­ya­ret­te ağır­lık­lı ko­nu­la­rın ba­şın­da ise Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin pro­je­le­ri ve va­tan­daş­la­ra ve­ri­len des­tek­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın, yap­tı­ğı­mız pro­je­le­ri be­ğe­niy­le kar­şı­la­ma­sı biz­ler için mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­” de­di. Azim, inanç ve is­tik­rar vur­gu­su ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan “Ül­ke­mi­zi Cum­hu­ri­yet'imi­zin 100.,  Tar­sus sev­da­mı­zı ise ikin­ci yüz­yı­lı­mı­za ta­şı­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ön­der­li­ğin­de, şeh­ri­miz Tar­sus'u ‘ge­le­ce­ğe dö­nüş’ pro­je­le­ri­miz­le ve ikin­ci yüz­yıl ham­le­le­ri­miz­le taç­lan­dı­ra­rak; azim, inanç ve is­tik­rar­la ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun tüm Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­mi­ze se­lam ve sev­gi­le­ri­ni ilet­ti­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.