BAŞKAN SEÇER VE MERSİN B.ŞEHİR  BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, KARDEŞ  ŞEHİR GAZİMAĞUSA’YI ZİYARET ETTİ

abdullah - 19 Eylül 2023 Salı

BAŞKAN SEÇER VE MERSİN B.ŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, KARDEŞ ŞEHİR GAZİMAĞUSA’YI ZİYARET ETTİ

KKTAC ZİYARETİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­le­ri ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet ile Mer­sin'in Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nde­ki (KKTC) kar­deş şeh­ri Ga­zi­ma­ğu­sa'ya bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı­nın da yer al­dı­ğı zi­ya­ret­te Baş­kan Se­çer, KKTC Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Sa­dık Gar­di­ya­noğ­lu, Ga­zi­ma­ğu­sa Kay­ma­ka­mı Öz­den Ke­ser ve Ga­zi­ma­ğu­sa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sü­ley­man Ulu­çay ve Ga­zi­ma­ğu­sa Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ile bir ara­ya gel­di. Gö­rüş­me­de, kent­ler ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­ni ar­tır­mak ko­nu­sun­da fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Zi­ya­ret­te ko­nu­şan KKTC Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Sa­dık Gar­di­ya­noğ­lu,“Yav­ru Va­tan’a hoş gel­di­niz. İki ya­ka­nın bi­rer ev­la­dı­yız. Mer­sin’e çok kez git­miş ve böl­ge­yi de se­ven bir ki­şi ola­rak bu­ra­da ol­ma­nız­dan do­la­yı çok mut­lu­yu­m” de­di. Zi­ya­ret­te ger­çek­leş­tir­di­ği ko­nuş­ma­sın­da Ga­zi­ma­ğu­sa ile her ko­nu­da iş bir­li­ği­ne açık ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Va­hap Se­çer, “Sa­mi­mi bir yak­la­şım içe­ri­sin­de bu­nu söy­lü­yo­rum. Sa­de­ce eko­no­mik de­ğil, kül­tü­rel, sos­yal, si­ya­sal her an­lam­da; kar­deş­lik ta­nı­mı­na ve kav­ra­mı­na uy­gun, içi­ni dol­du­ra­cak han­gi ey­lem­ler, iş­lem­ler var­sa bu­nu da yap­ma­ya ha­zı­rız. Bu­nun öte­sin­de bi­zim Kıb­rıs Türk top­lu­muy­la fark­lı bir iliş­ki­miz var. Biz Kıb­rıs’ı Tür­ki­ye’den ay­rı bir ül­ke ola­rak gör­mü­yo­ruz. Mut­la­ka res­mi ola­rak sı­nır­la­rı ay­rı, fark­lı bir Cum­hu­ri­yet, an­cak Yav­ru Va­tan bi­zim gön­lü­müz­de kar­deş top­lum ve bi­zim için ol­maz­sa ol­maz. Siz­le­ri her za­man yan­la­rın­da du­ra­ca­ğı­mız ai­le­mi­zin bir men­su­bu ola­rak gö­rü­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Se­çer, Mer­sin’de Kıb­rıs’a kar­şı ay­rı bir sev­gi ol­du­ğu­na da de­ği­ne­rek, “Çün­kü kar­şı kı­yı­dan ge­li­yo­ruz, çok ya­kı­nız. Bu­ra­da­ki mut­lu­luk­la­rı, acı­la­rı en ön­ce his­se­den il­ler­den bir ta­ne­si Mer­sin’dir. Ben ön­ce­lik­le siz­le­re gö­re­vi­niz­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Ara­lık se­çi­min­den son­ra ye­ni ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nız­la, Mec­lis üye­le­ri­niz­le Ga­zi­ma­ğu­sa’ya hiz­met et­me­ye ça­lı­şı­yor­su­nu­z” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, kar­deş Ga­zi­ma­ğu­sa Be­le­di­ye­si’ne ken­di­le­ri­ni ağır­la­dık­la­rı için te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek, “Za­ten me­sa­fe ola­rak bir­bi­ri­mi­ze ya­kı­nız ama asıl gö­nül ba­ğı­mız çok ya­kın ve ya­kın­lık­tan zi­ya­de iç içe. Kıb­rıs’ın bi­zim gön­lü­müz­de apay­rı bir ye­ri var. Biz Kıb­rıs'ı ken­di par­ça­mız ola­rak gö­rü­rüz. Ay­rı­ca Mer­sin coğ­raf­ya­sın­da ya­şa­yan­la­rın Kıb­rıs'a iliş­kin baş­ka bir gö­nül, baş­ka bir bağ­lı­lı­ğı va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak, ço­cuk­lu­ğun­da Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı dö­ne­min­de ya­şa­dı­ğı bir anı­sı­nı pay­laş­tı. Kıb­rıs so­ru­nu­nu ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ne de­ği­nen Baş­kan Se­çer, “U­mut edi­yo­ruz bu­ra­da her iki top­lum için ka­lı­cı bir uz­la­şı sağ­la­nır. Özel­lik­le ken­di top­lu­mu­muz için bu­ra­da öz­gür­ce, hiç kim­se­nin bo­yun­du­ru­ğu al­tın­da ol­ma­dan, ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bi­len, hak­la­rın ve­ri­le­rek bu­nun ni­ha­yet­len­me­si. Ama el­bet­te ki bu­ra­da­ki Türk top­lu­mu­nun bu hak­la­ra ka­vuş­ma­sı için yap­tı­ğı mü­ca­de­le­de ül­ke­miz her za­man Kıb­rıs hal­kı­mı­zın ya­nın­da­dır, ya­nın­da ol­ma­ya da de­vam ede­cek­tir. Han­gi si­ya­si an­la­yış ge­lir­se gel­sin Tür­ki­ye'de biz bu­nu gör­dük. Ni­ha­ye­tin­de Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı’nı ya­pan o dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Bü­lent Ece­vit’ti, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı da mil­li gö­rüş ge­le­ne­ği­nin ku­ru­cu­su Nec­met­tin Er­ba­kan’dı. Bu­gün fark­lı bir Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye yö­ne­ti­li­yor. Fark­lı bir ba­kış açı­sı­na sa­hip bir si­ya­set­çi ama her­ke­sin Kıb­rıs ko­nu­sun­da­ki, bu­ra­da­ki ba­kı­şı or­tak­tır. Bu da si­zin için önem­li bir zen­gin­lik di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Ga­zi­ma­ğu­sa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sü­ley­man Ulu­çay Tür­ki­ye’nin ken­di­le­ri için bir bü­tün ol­du­ğu­nu ve Tür­ki­ye’ye si­ya­si ola­rak hiç­bir za­man fark­lı renk­ler­de bak­ma­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, 6 Şu­bat dep­re­min­de ha­yat­la­rı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­ra Al­lah’tan rah­met di­le­di. Ulu­çay, “O­ra­da böl­ge fi­nal­le­ri için bu­lu­nan KKTC kız ve er­kek vo­ley­bol ta­kım­la­rı­nın her iki­si de Ma­ğu­sa’mı­zın ta­kım­la­rıy­dı. Ma­ale­sef ora­da bü­tün ço­cuk­la­rı­mı­zı kay­bet­tik. Ben ilk gün­den iti­ba­ren Adı­ya­man'da bu­lun­dum. Adı­ya­man hal­kı bi­ze ken­di acı­sı­na rağ­men bü­yük bir da­ya­nış­ma gös­ter­di. Biz o bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­nın söz­de ol­ma­dı­ğı­nı bir kez da­ha ya­şa­dık. Biz o olay­la bü­yük bir acı ya­şa­dık ama Tür­ki­ye’mi­zin en zor du­rum­da bi­le bi­zim­le gös­ter­di­ği bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı cap­can­lı gör­dü­k” di­ye ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Baş­kan Se­çer ve Baş­kan Ulu­çay bir­bir­le­ri­ne he­di­ye tak­dim et­ti­ler. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)