MHP İLÇE BAŞKANI ÖMER AKIN, FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN  AİLELERİNİ TEK TEK ZİYARET ETTİ

abdullah - 19 Eylül 2023 Salı

MHP İLÇE BAŞKANI ÖMER AKIN, FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİ TEK TEK ZİYARET ETTİ

ÖMER AKIN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ömer Akın, LGS sı­na­vı so­nu­cun­da Fen Li­se­le­ri­ni ka­za­nan öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri­ni tek tek zi­ya­ret et­ti. İl­çe Baş­ka­nı Akın, Çam­lı­yay­la Da­rı­pı­na­rı Ya­tı­lı Böl­ge Oku­lu’ndan me­zun ola­rak Tar­sus ve Er­dem­li il­çe­le­rin­de­ki Fen Li­se­le­ri­ni ka­za­nan Sa­rı­ka­vak Ma­hal­le­sin­den Aley­na Ilı­ca, Gi­den Ma­hal­le­sin­den Be­di­ha Sul­tan Gü­reş, Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­sin­den Yi­ğit­han Esen­bil ve Se­yit Ömer Ti­ken isim­li öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri­ne teb­rik zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.Öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri ile bir sü­re soh­bet eden ve ai­le­le­re ‘E­ği­tim Sos­yal Des­tek Çe­ki’ ar­ma­ğan eden MHP İl­çe Baş­ka­nı Akın “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ‘Türk genç­li­ği ama­ca, bi­zim yük­sek ül­kü­mü­ze dur­ma­dan, yo­rul­ma­dan yü­rü­ye­cek­tir’ di­yor. Ge­nel Baş­ka­nı­mız  Sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin ifa­de et­ti­ği üze­re Türk genç­li­ği­nin gü­zel ah­la­kın, gü­ven ve­ren ak­lın, güç­lü amaç ve ar­zu­la­rın pı­rıl pı­rıl par­la­yan ku­tup ba­şı ol­du­ğu­nu bi­le­rek Çam­lı­yay­la­lı       genç­le­ri­mi­ze sa­hip çı­ka­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.