TARSUS BELEDİYESİ’NDEN,  EYLÜL’DE HİZMET RÜZGÂRI

abdullah - 19 Eylül 2023 Salı

TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, EYLÜL’DE HİZMET RÜZGÂRI

EYLÜL AYI HİZMET RÜZGARI

Tar­sus Be­le­di­ye­si, hal­ka yö­ne­lik hiz­met­le­ri­ne hız kes­me­den de­vam edi­yor. Ken­tin da­ha ya­şa­na­bi­lir bir yer ha­li­ne gel­me­si için yo­ğun ça­lış­ma­lar ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus'a bir di­zi ye­ni eser ka­zan­dır­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Tar­sus hal­kı­nı mem­nun ede­cek bir di­zi pro­je, açı­lış­lar­la hiz­me­te su­nu­la­cak. Okul ön­ce­si eği­ti­min te­mel ba­sa­ma­ğı olan kreş­ler­den, ken­te ne­fes al­dı­ran park ve ye­şil alan­la­ra, sos­yal te­sis ve etüt mer­kez­le­rin­den ka­ri­yer mer­ke­zi ve semt pa­za­rı­na, pa­ti­li dost­lar ya­şam ala­nın­dan, mey­ve seb­ze ku­rut­ma ve pa­ket­le­me te­si­si­ne ka­dar bir­çok hiz­met kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­rak Tar­sus­lu­la­ra ka­zan­dı­rıl­dı. Baş­kan Boz­do­ğan “Ey­lül’de Hiz­met Rüz­gâ­rı­” slo­ga­nı ile hiz­me­te su­nu­la­cak eser­le­rin açı­lış tö­re­ni­ne tüm Tar­sus­lu­la­rı da­vet et­ti. Baş­kan Boz­do­ğan, eği­ti­min öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak, kent­te­ki okul ön­ce­si eği­ti­mi des­tek­le­mek için ye­ni kreş­le­rin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­cek. Şe­hit­ler­te­pe­si Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan Ve­yis Ke­mal Er­dem Kreş ve Gün­düz Ba­kım Evi ile Ak­şem­set­tin Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan Kreş ve Gün­düz Ba­kım Evi, ço­cuk­la­rın eği­ti­mi­ne kat­kı sağ­la­ya­cak. Tar­sus'un ye­şil alan­la­rı­nı ar­tır­mak ve do­ğay­la da­ha faz­la iç içe ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la ye­ni park­lar ve ye­şil alan­lar oluş­tu­rul­du. Al­tay­lı­lar Ma­hal­le­si'ne 2 park ve 1 ko­ru­luk, Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si ile Ata­türk Ma­hal­le­si'ne de 1'er park ka­zan­dı­rı­la­cak. Bu pro­je­ler­le bir­lik­te Tar­sus'ta park sa­yı­sı 47'ye, ko­ru­luk sa­yı­sı ise 51'e ula­şa­cak. İn­köy, Kum­de­re, Ke­lah­met, Yu­nu­soğ­lu, Cır­bık­lar, İn­cir­ge­di­ği, Çi­çek­li, Kur­ban­lı, Çi­riş­te­pe, Kö­se­ler­li, Bal­lı­ca, Ye­ni­köy Ma­hal­le­le­ri­ne Sos­yal Te­sis ka­zan­dı­rıl­dı. Sos­yal te­sis­le­rin için­de Muh­tar­lık, dok­tor oda­sı ve oku­ma sa­lo­nu bu­lu­nu­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si, ay­nı za­man­da Al­tay­lı­lar Ma­hal­le­si'nde semt pa­za­rı, Ma­li­ye Bi­na­sı'nda etüt mer­ke­zi, Ga­zi­pa­şa ve Te­ke­li­ören’e ga­sil­ha­ne, Anıt Ma­hal­le­si ka­ri­yer mer­ke­zi, Be­le­di­ye Kam­pü­sün­de mey­ve seb­ze ku­rut­ma ve pa­ket­le­me te­si­si, Ata­türk Ma­hal­le­si Ta­rım Ala­nı, Tak­baş ve Ata­türk Ma­hal­le­si muh­tar oda­la­rı, man­tar üre­tim se­ra­la­rı ve Al­tay­lı­lar Ma­hal­le­si pa­ti­li dost­lar ya­şam ala­nı gi­bi pro­je­ler­le ken­te da­ha faz­la hiz­met sun­ma­ya de­vam edi­yor.Baş­kan Boz­do­ğan, tüm bu pro­je­le­rin açı­lış tö­ren­le­ri­ne tüm Tar­sus­lu­la­rı da­vet ede­rek, "Ken­ti­mi­zi her ge­çen gün da­ha ya­şa­na­bi­lir ha­le ge­tir­mek için ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ye­ni eser­le­ri­miz, ken­ti­mi­ze de­ğer ka­ta­cak ve hal­kı­mı­za da­ha iyi bir ya­şam su­na­cak. Açı­lış­la­ra tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)