BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN,  ‘GAZİLER GÜNÜ’ MESAJI

abdullah - 19 Eylül 2023 Salı

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, ‘GAZİLER GÜNÜ’ MESAJI

GAZİLER GÜNÜ MESAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Ga­zi­lik kav­ra­mı­nın Türk örf ve ge­le­ne­ğin­de önem­li bir ye­re sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­di.Baş­kan Te­pe­bağ­lı, 19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın dö­nüm nok­ta­sı olan Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si'nde, iş­gal­ci Yu­nan or­du­su ağır bir ye­nil­gi­ye uğ­ra­tıl­mış ve el­de edi­len za­fer­den do­la­yı Baş­ko­mu­ta­nı­mız Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'e, 19 Ey­lül 1921 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan ‘Ma­re­şal’ ve ‘Ga­zi’ un­van­la­rı ve­ril­miş­tir. Kah­ra­man Meh­met­çi­ği­miz, ta­rih bo­yun­ca ca­nı­nı va­ta­nı­mı­za si­per et­miş­tir. Biz­ler bu­gün ba­rış ve hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­ya­bi­li­yor­sak, bu­nu aziz şe­hit­le­ri­mi­ze ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze borç­lu­yuz. Bu duy­gu­lar 19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü'nü kut­lu­yor, Ebe­di Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ü, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi ve aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve say­gıy­la anı­yor, ha­yat­ta olan ga­zi­le­ri­mi­ze sağ­lık­lı, mut­lu ve hu­zur­lu ömür­ler di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.