TARSUS BELEDİYESİ’NİN, ŞEHİTLER  TEPESİ MAHALLESİ’NDE SICAK  ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ’NİN, ŞEHİTLER TEPESİ MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

SICAK ASFALT

Tar­sus Be­le­di­ye­si, yak­la­şan kış ay­la­rı ön­ce­sin­de mer­kez ve kır­sal ma­hal­le­ler­de yap­tı­ğı ka­lı­cı ça­lış­ma­lar ile adın­dan söz et­ti­ri­yor. Son ola­rak Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len sı­cak as­falt ça­lış­ma­sı ile ma­hal­le­nin 15 yıl­dır de­vam eden yol prob­le­mi­ne son ve­ril­di. Ekip­ler, Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si'nde yıl­lar­dır ta­ban su­yun­dan kay­nak­la­nan yol­la­rın bo­zul­ma­sı so­ru­nu­na son ver­mek için önem­li bir adım at­tı. 1.5 ki­lo­met­re­lik sı­cak as­falt ya­pı­mı sa­ye­sin­de 15 yıl­dır olu­şan yol mağ­du­ri­ye­ti so­na er­di. Yol­da alt ya­pı so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­nün ar­dın­dan ekip­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan sı­cak as­falt ça­lış­ma­sı ile ma­hal­le hal­kı­nın ya­şa­dı­ğı toz, ça­mur ve top­rak sı­kın­tı­sı çö­zül­dü. Yıl­lar­dır ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni çi­le­li yol­lar­dan kur­tar­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bu hiz­met­le, va­tan­daş­la­ra kon­for­lu ve gü­ven­li ula­şım sağ­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, gö­re­ve gel­dik­le­rin­den bu ya­na ge­çen sü­re zar­fın­da Tar­sus’a ya­kı­şır yol­lar yap­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Biz­ler her za­man hem­şe­ri­le­ri­mi­zin gi­de­cek­le­ri yer­le­re ra­hat­ça ulaş­ma­sı­nı önem­si­yo­ruz. Va­tan­da­şı­mı­zın en iyi şe­kil­de yol­cu­luk yap­ma­sı­na kat­kı sağ­la­mak adı­na ma­hal­le­le­ri­miz­de ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Hiz­me­ti­miz Tar­sus içi­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la toz­dan kur­tul­duk­la­rı­nı ifa­de eden ma­hal­le sa­kin­le­ri ise “Bu yo­lun ya­pıl­ma­sı bi­zim için çok iyi ol­du. Ön­ce­den toz için­de ka­lı­yor­duk. Be­le­di­ye­mi­ze bu­ra­dan te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Sı­cak as­falt ça­lış­ma­sı yap­tı­lar. De­po­mu­za iner­ken mal­ze­me­le­ri­miz toz­la­nı­yor­du bir­çok so­run ya­şı­yor­duk. Ar­tık biz de ra­hat bir şe­kil­de yo­lu­mu­zu kul­la­na­ca­ğı­z” de­di­ler. Sağ­lık açı­sın­dan gü­zel bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu be­lir­ten ma­hal­le sa­kin­le­ri “Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­luk Boz­do­ğan’a çok te­şek­kür ede­riz. Yo­lu­muz­da çok faz­la toz olu­yor­du, cam­la­rı­mız toz­la­nı­yor­du, sağ­lı­ğı­mız için de iyi ol­du. Şim­di ra­hat bir şe­kil­de be­le­di­ye­mi­zin bi­ze sun­du­ğu gü­ven­li as­falt yol im­kâ­nı ile so­run ya­şa­ma­ya­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.       (Ha­ber Mer­ke­zi)