İYİ PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ  KOCAMAZ’DAN, BÜYÜKŞEHİR VE  TARSUS’A HİZMET ELEŞTİRİSİ VAR

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

İYİ PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ KOCAMAZ’DAN, BÜYÜKŞEHİR VE TARSUS’A HİZMET ELEŞTİRİSİ VAR

KOCAMAZ'DAN HİZMET ELEŞTİRİSİ

İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz ve İl Baş­ka­nı Meh­met Du­tar, Tar­sus İl­çe Teş­ki­la­tı­nın dü­zen­le­di­ği kah­val­tı­lı Ba­sın top­lan­tı­sın­da Ga­ze­te­ci­ler­le bir ara­ya ge­lip, fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar ve so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. İYİ Par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler, 2024 yı­lın­da ye­rel se­çim­le­re Mer­sin ge­ne­lin­de ken­di aday­la­rıy­la gi­re­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­di­ler. Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Bu­rak Öz­dil’in de­ğer­len­dir­me ko­nuş­ma­sı yap­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­nu­şan il Baş­ka­nı Meh­met Du­tar, 14 ve 28 Ma­yıs ta­ri­hin­de ya­pı­lan Mil­let­ve­ki­li ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin eşit şart­lar­da geç­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İ­Yİ Par­ti ola­rak dün ol­du­ğu gi­bi, bu­gün ve ya­rın­lar­da da hal­kı­mı­zın ya­nın­da ola­ca­ğız. Hiç­bir za­man du­ru­şu­muz­dan ta­viz ver­me­ye­ce­ğiz. Mil­le­ti­mi­zin bi­ze ver­di­ği mu­ha­le­fet gö­re­vi­ni en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Biz Mer­sin’e ve 13 il­çe Be­le­di­ye­si­ne ta­li­bi­z” de­di. İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, önü­müz­de­ki ye­rel se­çim­ler­de 6’lı Ma­sa it­ti­fa­kı­nın ol­ma­ya­ca­ğı­nı ve İYİ Par­ti ola­rak ken­di aday­la­rıy­la se­çim­le­re gi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en önem­li se­çi­mi­nin ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, “An­cak bu son beş yıl­lık dö­nem­de tek adam sis­te­mi, bi­zim­de “u­cu­be sis­te­m” ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz bu sis­tem­de, son 5 yıl­dır bü­tün taş­lar ye­rin­den oy­na­dı. Bu ucu­be sis­tem­de dev­le­tin ba­şın­da olan ki­şi ak­şam ne dü­şü­nü­yor­sa,  ge­ce rü­ya­sın­da ne dü­şü­nü­yor­sa sa­bah­le­yin bu­nu ka­ra­ra ge­çi­ri­yor. Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nı­yor ve ma­ale­sef ka­nun ha­li­ne ge­li­yor. Her ne ka­dar ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me de­se­ler de uy­gu­la­ma mec­li­sin çı­kar­dı­ğı ka­nun­dan hiç­bir far­kı yok. Ma­dem­ki bu sis­te­me ge­çil­di, bu­nun alt­lı­ğı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­kir­di. Ama ma­ale­sef böy­le bir ni­yet ol­ma­dı­ğı için ka­nun­lar çı­ka­rıl­mı­yor. Ül­ke ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler­le yö­ne­ti­li­yo­r” de­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin o dö­nem­de bu sis­te­me kar­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği­ni ha­tır­la­tan Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz, “Sa­yın Bah­çe­li ne di­yor­du da­ha ön­ce, ‘Bu sis­te­me kar­şı­yım di­yor­du. Bu sis­tem Tür­ki­ye’yi bi­ti­rir’ di­yor­du. Bir an­da Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ya­sa­la­ra uy­mu­yor­sa ge­lin ya­sa­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı­na uy­du­ra­lım de­di ve kos­ko­ca ül­ke­yi bu­gün için­den çı­kıl­maz du­ru­ma ge­tir­di­” şek­lin­de ko­nuş­tu. İYİ Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’e kar­şı 6’lı ma­sa­da ta­kı­nı­lan tu­tu­mun her­ke­si çi­le­den çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, ”Her git­ti­ği­miz yer­de va­tan­daş ‘Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­luy’la ol­maz, Man­sur Ya­vaş’ı ya­pın, ba­zı böl­ge­ler­de de Ek­rem İma­moğ­lu’nu ya­pın’ di­yor­du. Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız­da va­tan­daş­la­rı­mız­dan ge­len bu ta­lep­le­re ka­yıt­sız ka­la­ma­dı ve ma­sa­ya  va­tan­daş­la­rın dü­şün­ce­le­ri­ni söz ver­di­ği şe­kil­de ge­tir­di. Ama son­ra an­la­şıl­dı ki, top­la­ma par­ti­ler sırf or­da eşit oya sa­hip ya­pı­la­rak bu so­nu­ca gi­dil­me­si­ni sağ­la­dı. Ama ma­dem­ki bir­lik­te yo­la çık­mı­şız, Mil­let İt­ti­fa­kı­nın da­ğıl­ma­ma­sı için be­ra­ber so­nu­na ka­dar yü­rü­dü­k” de­ğer­len­dir­me yap­tı. “Biz Tar­sus Be­le­di­ye­si’nden ay­rı­la­lı yak­la­şık 9,5 yıl, Bü­yük­şe­hir ve di­ğer İl­çe­ler­de­ki gö­re­vi­miz­den ay­rı­la­lı da 4,5 yıl ol­du. Ben Bü­yük­şe­hir­de gö­rev­de iken, Tar­sus’la bir­lik­te tüm il­çe­le­ri­mi­zin mer­kez ve kır­sal­la­rı­na çok bü­yük hiz­met­le­ri­miz ol­du. 25 yıl­lık gö­rev sü­re­miz­de eli­miz­le do­kun­ma­dı­ğı­mız ko­nu kal­ma­dı­” açık­la­ma­la­rın­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz, “Me­se­la Tar­sus’ta, alt ya­pı­sıy­la, iç­me ve atık­su arıt­ma te­sis­le­riy­le, oto­ga­rı ile mez­ba­ha­ne­si ile Be­ton San­tra­li ve As­falt Te­si­si ile Yep­ye­ni ve Plan­lı Ma­hal­le­le­ri ve Yer­le­şim Alan­la­rı ile dün­ya­da ben­ze­ri ol­ma­yan Ye­ni Be­le­di­ye Te­sis­le­ri ile, açı­lan ye­ni cad­de­le­ri ve bul­var­la­rı ile, Ber­dan ve su­la­ma ka­nal­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı­mız on­lar­ca köp­rü­le­riy­le, ya­pı­lan top­lu ko­nut­lar­la, kent için­de ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı ile, Tar­sus’ta ilk de­fa bir tra­fi­ğe ka­pa­lı bir pi­lot böl­ge­nin (Ya­ren­lik Ala­nı) oluş­tu­rul­ma­sı, semt pa­zar­la­rı­nın ku­rul­ma­sı ve mo­dern pa­zar yer­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, şe­hir için­de ya­pı­lan hay­van­cı­lı­ğın ve at ara­ba­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı, ye­şil alan dü­zen­le­me­le­ri, ha­li­ha­zır park­lar­da ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler ve ye­ni ya­pı­lan park­lar­la, Genç­lik Kam­pı, yıl­lar­dır gi­ri­le­me­yen ba­raj böl­ge­si­nin hal­kın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­sı, Hay­va­nat Bah­çe­si, ama­tör fut­bol ku­lüp­le­ri­ne ve TİY’e tah­sis edil­miş on­lar­ca mo­dern ve dre­naj­lı on­lar­ca spor te­si­si bı­rak­tık. Çöp­ten ener­ji el­de edil­me­si ve bu­ra­da sa­ya­ma­dı­ğı­mız bin­ler­ce hiz­met ve ya­pı­lan sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­ler­le Tar­sus ve Mer­sin’in tüm İl­çe­le­ri bi­zim dö­ne­mi­miz­de cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca gör­me­di­ği hiz­met­ler­le bu­luş­tu­” şek­lin­de be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Tar­sus ve Mer­sin’e ya­pı­lan hiz­met­le­ri say­mak­la bi­ti­re­me­di. Tar­sus’un ol­maz­sa ol­ma­zı olan tüm pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Mil­let­ve­ki­li Ko­ca­maz “Borç ba­ta­ğın­da dev­ral­dı­ğı­mız Tar­sus Be­le­di­ye­sin­den, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ge­çer­ken, ger­çek­leş­tir­di­ği­miz on­ca hiz­met­le bir­lik­te, biz­den son­ra­ki yö­ne­ti­me 176 dai­re, o gü­nün ra­kam­la­rı ile 42 mil­yon tl na­kit ve yüz­ler­ce dö­nüm ço­ğu bi­zim dö­ne­mi­miz­de sa­tın al­dı­ğı­mız ar­sa­lar­la, dev­ral­dı­ğı­mız­da ba­tık bir şir­ket iken, yap­tır­dı­ğı­mız ha­zır be­ton te­si­si, ek­mek fab­ri­ka­sı, el­li­ye ya­kın da­ire­si ve de­ği­şik gay­ri­men­kul­le­ri ile Tar­sus’ta en çok ku­rum­lar ver­gi­si öde­yen bir İmar Ltd. Şir­ke­ti­ni bı­rak­tık! Şu an­da ku­la­ğı­mı­za İmar Ltd. Şir­ke­ti­nin zor du­rum­da ol­du­ğu şek­lin­de du­yum­lar ge­li­yor ve üzü­lü­yo­ruz! Ver­di­ği­miz hiz­met­le­rin ve ka­zan­dır­dı­ğı­mız de­ğer­le­rin he­ba ol­ma­sı­na kah­ro­lu­yo­ruz!” şek­lin­de söz­le­ri­ni sür­dür­dü. Mer­sin’de de ilk de­fa kat­lı kav­şak­la­rı ve met­ro ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tık! Di­yen Ko­ca­maz; “ Bi­zim önü­müz ke­sil­me­miş ol­say­dı, şu an­da Mer­sin Hal­kı met­ro hiz­met­le­rin­den fay­da­la­nı­yor ola­cak­tı!” de­di. Bü­yük­şe­hir­de iken­de Mer­sin’in tüm il­çe­le­rin­de ön­ce­lik­li ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­dik, prob­lem­le­ri­ni çöz­dük. Ta­rım alan­la­rı­nın su­lan­ma­sı ko­nu­sun­da çift­çi­lik ya­pan, seb­ze ve mey­ve üre­ten va­tan­daş­la­rı­mı­za, arı­cı­la­rı­mı­za, hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan va­tan­daş­la­rı­mı­za çok önem­li des­tek­ler ver­dik! Biz­den son­ra­ki yö­ne­ti­me on­lar­ca pro­je dev­ret­tik! Keş­ke bi­zim baş­lat­tı­ğı­mız pro­je­le­ri ve yap­tık­la­rı­mı­zı biz­den son­ra da ye­ter­li bir şe­kil­de de­vam et­ti­re­bil­miş, or­ta­ya çık­mış eser­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­bil­miş ol­sa­lar­dı! Ko­ca­maz, “Ma­ale­sef ya­pı­lan eser­le­re bı­ra­kın sa­hip çı­ka­bil­me­yi, iç­le­rin­de bes­le­dik­le­ri kin ve nef­ret­le ba­zı­la­rı­nı yık­tı­lar! Bu­nu da ma­ri­fet say­dı­lar! Özel­lik­le Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin, Tar­sus Ya­ren­lik Ala­nı’nda­ki kes­me taş­tan yap­tır­dı­ğı­mız Mil­let Çeş­me­si­ni, Tar­sus Kül­tür Park­ta­ki Aziz Ata­türk’ümüz de da­hil, ta­rih bo­yun­ca Tar­sus’ta doğ­muş ya da Tar­sus’a ve ül­ke­mi­ze hiz­me­ti geç­miş önem­li şah­si­yet­le­rin büst­le­ri­nin kal­dır­ma­sı, park­ta­ki bü­yük ha­vuz ve ora­da ya­pı­lan te­sis­le­rin çü­rü­me­ye ter­ke­dil­me­si, ba­raj­da yap­tır­dı­ğı­mız kon­ser ala­nı­nın yık­tı­rı­lıp hur­da­cı­la­ra sa­tıl­ma­sı gi­bi! Bun­lar yet­me­di, bi­zim yap­tı­ğı­mız bir çok hiz­me­ti ken­di­le­ri yap­mış gi­bi, emek hır­sız­lı­ğı ya­pa­rak, ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da, TV’ler­de rek­la­mı­nı yap­tı­lar! Bi­zim dö­nem­de ya­pı­lan eser­ler­den bi­zim isim­le­ri­mi­zi ka­zı­dı­lar! Ken­di rek­lam­la­rı­nı as­tı­lar! Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz is­min­den çok faz­la ra­hat­sız ol­du­la­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Ko­ca­maz’ın is­mi­ni yok et­mek adı­na her tür­lü yo­lu de­ne­di­ler! Ha­len­de de­ni­yor­la­r” di­yenKo­ca­maz, “Çok emek çek­ti­ler, if­ti­ra­lar at­tı­lar, dev­ri sa­bık ya­rat­ma­ya kal­kış­tı­lar, ak­la ha­ya­le gel­me­yen her tür­lü yo­lu de­ne­di­ler! An­cak rab­bi­me şü­kür­ler ol­sun ki, doğ­ru du­va­rı yı­ka­ma­dı­lar, Ko­ca­maz’ı gö­nül­ler­den si­le­me­di­ler! Si­le­mez­ler! Si­le­me­ye­cek­ler! Çün­kü Ko­ca­maz bir halk ada­mı. O, öm­rü­nü hal­kı­na hiz­me­te ada­mış bir halk ço­cu­ğu! O üst­len­di­ği ma­kam­lar­la yü­cel­me­ye ça­lış­maz! Bi­la­kis o ma­kam­la­rı  he­va ve he­ves­le­ri­ni tat­min et­mek ya da ha­va ol­sun di­ye yap­maz! Ko­ca­maz tam bir gö­rev ada­mı­dır! So­rum­lu­luk­la­rı­nı bi­lir! Gö­rev yap­tı­ğı be­le­di­ye­ler­de tüm ken­tin ve­ba­li­ni yük­len­di­ği­ni bi­lir ve ade­ta bir ha­mal gi­bi koş­tu­rur! Onun tek dü­şün­ce­si, ken­di­si­ne gü­ve­ne­rek gö­re­ve ge­ti­ren in­san­la­ra kar­şı mah­cup ol­ma­mak­tır! Ne­re­den gel­di­ği­ni ve ne­re­ye gi­de­ce­ği­ni bi­lir! Zi­ra ma­lum son­dan hiç kim­se­nin, hiç bi­ri­mi­zin kur­tu­lu­şu yok! So­nun­da her­kes, o beş met­re­lik be­yaz ke­fe­ni gi­yip, iki met­re­lik o çu­ku­ra, top­ra­ğın al­tı­na gi­re­cek! Za­ten önem­li olan da in­sa­nın ar­ka­sın­dan ha­yır du­ala­rı ile anı­la­bil­me­si­dir! Ya­ni boş kub­be­de hoş bir se­da bı­ra­ka­bil­mek­ti­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı    .(Ha­ber Mer­ke­zi)